29/07/2022
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2024
Υποβολή δικαιολογητικών από 5 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου και από 29 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2022
Νέα Προκήρυξη 2022-2024
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2023. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί περίπου 30-35 φοιτητές.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του Εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 5 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου και από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού ή να αποστείλουν με ίδια ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις samarant@arch.auth.gr και evimournou@arch.auth.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού, Νέο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ, τηλ. 2310 994364, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-15:00, καθώς και στην ιστοσελίδα: http://ma-museology.web.auth.gr
Δείτε εδώ την προκήρυξη: https://ma-museology.web.auth.gr/prokirixi2022/