18/02/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) και αριθ. πρωτ.: 4736/27-10-2020 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 4ο, 5ο & 6ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση σαράντα τεσσάρων (44) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης: 01/06/2021

Ημερομηνία Λήξης Περιόδου Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης: 31/08/2021

Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι 250€ ανά μήνα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο” έτος (εαρινό εξάμηνο)
  • Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή & ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος & να έχουν περαιώσει πάνω από 240, 210 και 180 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ1) για φοιτητές “6ου”, 5ου και 4ου έτους αντίστοιχα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  1. Βαθμολογία (Β)
  2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2) .Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες.
  3. H υψηλότερη τιμή στον αλγόριθμο Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη. (Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, το κριτήριο επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο).

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν, την Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται).,ενώ το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Γραμματεία). Η Αίτηση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση, κατατίθεται υπογεγραμμένη και αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τον ιδρυματικό λογαριασμό ταχυδρομείου, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( phondasx@upatras.gr) από 22-3-2021 έως και τις 5-4-2021.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον ισότοπο Γραμματείας του Τμήματος και στον ισότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στις 20-4-2021. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών (5) για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί μετά την επικύρωση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα τοιχοκολληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος & στο Γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γεώργιος Α. Πανέτσος

Καθηγητής