25/04/2018

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2017-2018, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (40) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών μέσα στα διαστήματα από 1/6/2018 μέχρι και 31/08/2018 με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε  ιδιωτικούς φορείς.

 

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

 

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 25/04/2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11/05/2018.

 

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

25/04/2018

Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το έτος 2017/18

11/05/2018

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

16/05/2018

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και αιτήσεις ενστάσεων

01/06/2018

Έναρξη πρακτικής άσκησης

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

  1. Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» (δίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα των τμήματος). Η εύρεση φορέα είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντος.
  2. Η αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  3. Εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεων από τους υποψηφίους. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις ενστάσεις και θα οριστικοποιήσει τον τελικό κατάλογο επιλογής
  4. Θα ακολουθήσει πλήρη ενημέρωση των επιλεχθέντων για τις υποχρεώσεις τους.

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Οι φοιτητές πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να έχουν εγγραφεί στο τρέχον εξάμηνο σπουδών

2. Να μην έχουν συμμετάσχει προγενέστερα σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.

3. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):

  • για φοιτητές 7ου έτους και άνω:  τουλάχιστον 256 Δ.Μ. (χρωστούν μόνο Διπλωματική

Εργασία)     ΔΜ1 >= 256

  • για φοιτητές 6ou έτους:    τουλάχιστον 240 Δ.Μ.     ΔΜ1 >= 240
  • για φοιτητές 5ου έτους:   τουλάχιστον 210 Δ.Μ.     ΔΜ1 >= 210
  • για φοιτητές 4ου έτους:   τουλάχιστον 180 Δ.Μ.     ΔΜ1 >= 180

Κριτήρια επιλογής:

1. Βαθμολογία (Β)

2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2) Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1)

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

3. Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες

 

Επιτροπή Αξιολόγησης: Γ. Πανέτσος, Π. Κουφόπουλος, Δ. Γιαννίσης.

Επιτροπή Ενστάσεων: I. Αίσωπος, Π. Δραγώνας, Σ. Μαμαλούκος.