27/03/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

            Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.

            Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2018-2019, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα δύο (42) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με συμβολική αμοιβή (250,00 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε  ιδιωτικούς φορείς.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

            Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 28-3-2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-4-2019.

            Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

28-3-2019

Δημοσίευση ανακοίνωσης προγράμματος για το ακαδ. έτος 2018-2019

12-4-2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

15-4-2019

Ανάρτηση Επιλεγέντων

19-4-2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

 

Η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει μετά από επικύρωση από την Συνέλευση του Τμήματος

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» (δίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος). Η εύρεση φορέα είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντος. Η αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 2. Τυχόν Ενστάσεις, μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις ενστάσεις και θα οριστικοποιήσει τον τελικό κατάλογο επιλογής. Θα ακολουθήσει πλήρης ενημέρωση των επιλεχθέντων για τις υποχρεώσεις τους.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            Οι φοιτητές πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να έχουν εγγραφεί στο τρέχον (8ο ή 10ο) εξάμηνο σπουδών.
 2. Να μην έχουν συμμετάσχει προγενέστερα σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 7ου έτους και άνω:       τουλάχιστον 256 δ.μ. (οφειλή μόνο της διπλωματικής εργασίας) ΔΜ1 > 256
 • για φοιτητές 6ου έτους:                   τουλάχιστον 240 δ.μ.   ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους:                   τουλάχιστον 210 δ.μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους:                   τουλάχιστον 180 δ.μ.   ΔΜ1 > 180

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Βαθμολογία (Β)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1)

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 1. Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες