24/02/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) και αριθ. πρωτ.: 4736/27-10-2020 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 4ο, 5ο & 6ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση σαράντα πέντε (45) φοιτητών/-τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/06/2022

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/08/2022

Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι 250€ ανά μήνα.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει:

 1. Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο).
 2. Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ.μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ.μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ.μ. ΔΜ1 > 180

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα απασχόλησης όπου με το νόμιμο εκπρόσωπο έχουν α΄ και β΄ βαθμό συγγένειας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκων του Τμήματος. Η εύρεση φορέα υλοποίησης είναι ευθύνη του φοιτητή.
 2. Σε περίπτωση που ήδη εργάζονται, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γιατί υπάρχει περιορισμός στο σύνολο των ωρών εργασίας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Βαθμολογία (Β)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη.

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 1. Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, το κριτήριο επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

 1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται)
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (αυτεπάγγελτα θα εκδοθεί/χορηγηθεί από τη Γραμματεία)

Η Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση, κατατίθεται ηλεκτρονικά από το Πανεπιστημιακό e-mail των φοιτητών/-τριών υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (archisec@upatras.gr) καθημερινά από 22-3-2022 έως και τις 5-4-2022.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο Γραμματείας του Τμήματος (http://www.arch.upatras.gr/el/news/announcements) και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στις 11-4-2022. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε (5) ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί μετά την επικύρωση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

 • στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
 • στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

και θα τοιχοκολληθεί:

 • στη Γραμματεία του Τμήματος
 • στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

5-4-2022 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

11-4-2022 Δημοσιοποίηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων

15-4-2022 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων

2-5-2022 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

 

 

Γεώργιος Α. Πανέτσος

Καθηγητής