20/03/2019

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Πατρών

 

            Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει έως πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

            Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 15 Μαΐου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Τρίτη έως Πέμπτη και ώρα 09:30 - 13:30) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

            Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Ουρανία Μπουσίου, τηλ: 2610 969354 e-mail: bousiou@upatras.gr και την κα Γκοντζή Μαρία, τηλ.: 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικού (σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου) με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και εκτός προγραμμάτων σπουδών.
  3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και αντικειμένου, προτεινόμενη μεθοδολογία βασική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της έρευνας), στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
  4. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών (με προτεραιότητα της Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής) ή άλλης σχετιζόμενης με το ερευνητικό αντικείμενο.
  5. Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική, απ΄ ευθείας προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων.
  7. Αντίγραφα Εργασιών (portfolio), που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  8. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφ΄ όσον υπάρχει), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου αυτή απαιτείται).
  9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.
  10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 

Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:

            Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

 

Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

            Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [15/05/2019]. Σας παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του ολοκληρωμένου φακέλου σας, έτσι ώστε να τον έχουμε παραλάβει μέχρι τις 15 Μαΐου 2019, για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας.

 

Διεύθυνση αποστολής:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

2065 04   Ρίον - Πάτρα

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.