05/02/2019

Τo 1o Thessaloniki Design Week προγραμματίζεται για τις 4-10 Μαΐου 2019. Η δράση Thessaloniki Design Week είναι μία πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ PHILARTIA σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και με άλλους φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας

Open call

 

The 1st Thessaloniki Design Week will take place at Thessaloniki – Greece from 4th till 10th of May of 2019. Thessaloniki Design Week is an initiative of NPO PHILARTIA in cooperation with the Municipality of Thessaloniki and other institutions.

 

We invite individuals, groups or companies active in all areas of design to submit their proposals and projects, given that they are relevant to the general axis and theme and to the thematic sections.

 

 

RE-CREATION is the slogan of the first Thessaloniki Design Week and the general axis and theme of the agenda and the events, aiming to express the dynamics that our society needs to develop in order to meet the challenges, the opportunities and the possibilities of the new era.

A number of events and activities will be spread in Thessaloniki, based on the following thematic sections:

 

1. Re-forming the future

In the new era, where digital technologies are changing rapidly not only ways of production of goods but also people’s attitudes, innovative design gains a broad, holistic significance in the lives of all of us. But it is not just about the present, as its every new step shows also what is going to exist in the future.

 

2. Re-generating the space

Developments that rapidly change production structures in modern societies leave behind shells in need of re-generation and transformation into new utilitarian infrastructures. Spaces and urban landscapes, new landmarks and their equipment get a new shape of life, creating poles of innovative behavior and urbanity.

 

3. Re-branding the identity

The new consumer needs and habits and the modern products they create do not only contain their own value but are also surrounded by projection and disposal systems, that in many ways stimulate the need to acquire and consume them. The qualities do exist, but acquire more complex and differentiated features, which give new identities and values to goods and services.

 

4. Re-thinking our abilities

In a world that is constantly reforming production models, with affected societies and others that get to the fore, the personal skills of individuals are under constant judgment and need of adjustment. However, whichever the crisis and disaster’s impact, it may contain the seeds of a new creativity, an evolutionary process of producing new ideas and abilities.

 

5. Re-fining our senses

Even for our primary, living needs, the satisfaction that accompanies them acquires deeper and more substantial completeness when the whole spectrum of our senses is stimulated and a total experience and overall pleasure is achieved. Everything that constitutes the well-being is detected, combined and re-fined, creating the new fugue of our bliss.

 

6. Re-defining our ideas

Every expression of creativity, every new idea, is anxious for its appearance, its weighting by the public, its possible recognition. Invitations that are challenging for new creators are the driving force for new productivity and growth.

 

Applications should be sent till 10/1/2019 to the following address: and should include:

 

 • The applicant's (group) profile, including full contact data, curriculum vitae, achievements and possible previous exhibitions of the project.
 • The title of the project and its description in Greek or English.
 • Photos of the project or designs in 2D 3D and its dimensions.
 • Possible installation requirements.

 

All applications will be examined by the committee responsible and judged according to the following criteria:

 

 • Relevance to the general axis and the thematic sections of the 1st TDW.
 • Innovation, functional value and aesthetic quality.
 • Project requirements - suitability for available places.

 

 

The proposals will be examined till 25/1/2019 and the selected candidates will be notified, to prepare their projects.

 

Candidates' participation in both Thessaloniki Design Week's venues and events is free of charge.

 

However, candidates will have to cover their project's cost, as well as their personal expenses in case they plan to be present.

 

In the case of participations or projects judged to be able to be presented in workshops or other actions of the program, consideration will be given to the ability to cover the participants' personal expenses. It is also possible to fund proposals or projects through sponsorships or awards, since they will be provided in the context of Thessaloniki Design Week.

 

For more information visit the website: http://thessalonikidesignweek.gr/en.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοικτή πρόσκληση

 

Το 1ο Thessaloniki Design Week θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 4 έως τις 10 Μαΐου του 2019. Η διοργάνωση είναι μία πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ PHILARTIA σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς.

 

Προσκαλούμε άτομα, ομάδες ή εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού – design να υποβάλουν τις προτάσεις και τα έργα τους, με προϋπόθεση να παρουσιάζουν συνάφεια με τον γενικό άξονα θεματολογίας και με τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

 

Η ΑΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / RE-CREATION αποτελεί το σύνθημα της πρώτης διοργάνωσης του Thessaloniki Design Week και τον γενικό άξονα θεματολογίας και προβληματικής των εκδηλώσεων, στοχεύοντας να εκφράσει τη δυναμική που καλείται η κοινωνία μας να αναπτύξει, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της νέας εποχής.

Ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων θα απλώνονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

1. Ανα-σχηματίζοντας το μέλλον

Στη νέα εποχή, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ραγδαία όχι μόνο τους τρόπους παραγωγής των αγαθών, αλλά και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, ο καινοτομικός σχεδιασμός αποκτά μία διευρυμένη, ολιστική σημασία στις ζωές όλων μας. Δεν αφορά όμως μόνο το παρόν, καθώς κάθε νέο του βήμα εμφανίζει και αυτό που θα υπάρξει στο μέλλον.

 

2. Ανα-διαμορφώνοντας το χώρο

Οι εξελίξεις, που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τις παραγωγικές δομές στις σύγχρονες κοινωνίες αφήνουν πίσω τους κελύφη που χρήζουν αναδιαμόρφωσης και μετεξέλιξης σε νέες χρηστικές υποδομές. Χώροι και αστικά τοπία, νέα τοπόσημα και στοιχεία εξοπλισμού τους αποκτούν μια νέα ζωή, δημιουργώντας πόλους καινοτομικής συμπεριφοράς και αστικότητας.

 

3. Ανα-σχεδιάζοντας την ταυτότητα

Οι νέες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες και τα σύγχρονα προϊόντα που δημιουργούν δεν εμπεριέχουν μόνο την καθ’εαυτή αξία τους, αλλά περιβάλλονται με συστήματα προβολής και διάθεσης που διεγείρουν με πολλαπλούς τρόπους την ανάγκη απόκτησης και κατανάλωσής τους. Οι ποιότητες δεν εκλείπουν, αλλά αποκτούν πιο σύνθετα και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε αγαθά και υπηρεσίες νέες ταυτότητες και αξίες.

 

4. Ανα-στοχαζόμαστε τις ικανότητές μας

Σ’ έναν κόσμο που αναδιαμορφώνει συνεχώς τα μοντέλα παραγωγής, με κοινωνίες που πλήττονται και άλλες που μπαίνουν στο προσκήνιο, οι προσωπικές δεξιότητες των ατόμων τίθενται υπό συνεχή κρίση και ανάγκη προσαρμογής. Ό,τι επιφέρει όμως η κρίση και η καταστροφή, μπορεί να περιέχει τα σπέρματα μιας νέας δημιουργικότητας, μιας εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής νέων ιδεών και ικανοτήτων.

 

5. Ανα-πλάθοντας τις αισθήσεις μας

Ακόμα και για τις πρωταρχικές, βιοτικές ανάγκες μας, η ικανοποίηση που τις συνοδεύει αποκτά βαθύτερη και πιο ουσιαστική πληρότητα, όταν συνεγείρεται όλο το φάσμα των αισθήσεών μας και συντελείται μία συνολική εμπειρία και καθολική τέρψη. Όλα όσα αποτελούν το ευ ζην ανιχνεύονται, συνδυάζονται και ανα-πλάθονται, δημιουργώντας την νέα φούγκα της ευδαιμονίας μας.

 

6. Ανα-προσδιορίζοντας τις ιδέες μας

Κάθε έκφραση της δημιουργικότητας, κάθε νέα ιδέα αποζητά εναγωνίως την εμφάνισή της, την στάθμισή της από το κοινό, την ενδεχόμενη καταξίωσή της. Προσκλήσεις που αποτελούν προκλήσεις για νέους δημιουργούς, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για μια νέα παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10/1/2019 στην ακόλουθη διεύθυνση: welcome@thessalonikidesignweek.gr και πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

 • Το προφίλ (της ομάδας) των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων στοιχείων επαφής, βιογραφικό σημείωμα, επιτεύγματα και πιθανές προηγούμενες εκθέσεις του έργου.
 • Τον τίτλο του έργου και περιγραφή του στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 • Φωτογραφίες του έργου ή σχέδιά του σε 2D 3D και διαστάσεις του.
 • Πιθανές απαιτήσεις εγκατάστασης.

 

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και θα κριθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

 • Συνάφεια με τον γενικό άξονα και τις επιμέρους θεματικές ενότητες του 1ου TDW.
 • Καινοτομία, λειτουργική αξία και αισθητική ποιότητα.
 • Απαιτήσεις του έργου – καταλληλότητα για τους διαθέσιμους χώρους.

 

Οι προτάσεις θα εξεταστούν έως τις 25/1/2019 και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, για την προετοιμασία των έργων τους.

 

Η συμμετοχή των υποψηφίων τόσο στους χώρους, όσο και στις δράσεις του Thessaloniki Design Week είναι δωρεάν.

 

Ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύψουν το κόστος παραγωγής του έργου τους καθώς και των προσωπικών τους εξόδων σε περίπτωση παρουσίας τους.

 

Σε περιπτώσεις συμμετοχών ή έργων τα οποία θα κριθεί ότι μπορούν να παρουσιαστούν σε workshop, ημερίδες ή άλλες δράσεις του προγράμματος, θα εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης των προσωπικών εξόδων των συμμετεχόντων. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων ή έργων μέσω χορηγιών ή βραβείων, εφόσον εξασφαλιστούν στο πλαίσιο του Thessaloniki Design Week.