06/09/2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει υποτροφίες που φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και οι οποίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες αυτές έχουν οι φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ή ο βαθμός πτυχίου (για τους υποψήφιους για Μάστερ) καθώς και η καταγωγή από τον Νομό Αχαΐας. Η συνέχιση της υποτροφίας και στα επόμενα εξάμηνα σπουδών εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του υπότροφου.

Οι υποτροφίες δίνονται μόνο για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσα άτομα λάβουν μετεγγραφή δεν δικαιούνται την υποτροφία.

Η πρόσκληση για τις υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές βρίσκεται εδώ.

Οι υποτροφίες για Μάστερ ή Διδακτορικό αφορούν μόνο αποφοίτους των οποίων το πρώτο τους πτυχίο είναι από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες αποτελούν μόνο προσωπική αμοιβή των υποτρόφων.

Οι υπότροφοι για διδακτορικές σπουδές που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 (και εφεξής) υπογράφουν βεβαίωση σχετική με την διεκπεραίωση της διδακτορικής διατριβής. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων εξετάζονται εφόσον οι αιτούντες έχουν ξεκινήσει το πολύ 18 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Ο Κανονισμός των υποτροφιών παρέχεται εδώ. Ο Κανονισμός έχει διαρκή ισχύ και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Υποτροφιών να τροποποιεί διατάξεις του. Καμία διάταξη του κανονισμού δεν έχει τροποποιηθεί. Με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου Μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών είναι και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκτός των απαραιτήτων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται μέσα στη φόρμα των αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνυποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του π.χ., πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Συνολικά οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

Έως τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές (5.000 €/έτος).

Έως δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού (5.000 €/έτος).

Έως δεκαεννέα (19) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (10.000 €/έτος).

Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Για προπτυχιακούς φοιτητές (αρχείο doc)

Για φοιτητές σε επίπεδο Μάστερ (αρχείο doc)

Για υποψήφιους διδάκτορες η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην πρόσκληση

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα είναι από την 4η Σεπτεμβρίου ως την 4η Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους για Μάστερ, έντυπα μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε φάκελο στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 4η Οκτωβρίου 2023, με την ένδειξη:«Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα

Για τους υποψήφιους διδάκτορες ΜΟΝΟ, ο τρόπος υποβολής γίνεται ηλεκτρονικά και περιγράφεται στην πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής κατατίθενται και εντύπως (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε κλειστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Στους συνδέσμους παρουσιάζονται τα ονόματα όλων των Υποτρόφων καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των υποτροφιών τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 2019 οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Βόρεια Αμερική δεν θα συνεχιστούν. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.