29/10/2020
ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό –
διδακτορικό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2021-2022»
Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για ξένους
φοιτητές (FCS) χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες
απευθύνονται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο
διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης
προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών,
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, την προετοιμασία του φακέλου και την εύρεση επόπτη
για την έρευνα, μπορούν να αναζητηθούν στα συνημμένα έγγραφα και στην εξής ιστοσελίδα:
Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τις αιτήσεις από την Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα (email:
athens@eda.admin.ch). Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2020.