12/05/2023
ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας »
Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της κυβέρνησης της Σαουδικής
Αραβίας.
Ειδικότερα, προσφέρονται 27 υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες που αφορούν σπουδές σε
διάφορα ιδρύματα.
Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των
ακαδημαϊκών προγραμμάτων, οι αιτήσεις καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται
στον ακόλουθο ιστότοπο:
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 2404,.2321
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
Μαρούσι, 10 -05-2023
Αρ. πρωτ: 52286 /Z1
ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄