06/04/2023
Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας
Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που αφορά σε φοίτηση, έρευνα, διδασκαλία καθώς και σε
εργαζόμενους σε καλλιτεχνικούς τομείς.
Περαιτέρω πληροφορίες (στην αγγλική, σλοβακική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα), καθώς και
αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.scholarships.sk.
Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
α) nsp-foreign2@saia.sk ( Μ.Silvia Lipovska για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), και
β) nsp-foreign@saia.sk (Μ. Odrej Aradsky για καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και για
εργαζόμενους στον καλλιτεχνικό τομέα)
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2023.
 
Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.