Μ. ΠΙΡΟΚΚΑΣ
Καθηγητές 

Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ

greekarchitects 2012 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Ιούνιος 2012

"Network of Point Interventions at Larnaca Salt Lakes "