Το πρόγραμμα Erasmus+ στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ1/ΒΔ1) υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η περίοδος άσκησης είναι δύο έως δώδεκα μήνες. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών στην Ευρώπη και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ την πενταετία 2017-2022 οι φοιτητές του ΤΑΜΠΠ που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό ήταν εβδομήντα τρεις (73). Αναλυτικότερα, ένδεκα (11) το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δεκατέσσερις (14) το 2018-12019, οκτώ (8) το 2019-2020, δεκαέξι (16) το 2020-2021 και είκοσι τέσσερις (24) το 2021-2022. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι τριάντα μία (31).