Προκηρύχθηκε για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ".
Οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/proki...

ΑΘΗΝΑ
Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» (ΦΕΚ 573 τ.Β΄/20 Απριλίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2902 τ.Β΄/31-12-2015).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχομένων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολιτισμικής τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

Το Πρόγραμμα είναι διετές πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες: 1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα 2. τα θέματα σχεδιασμού 3. το διεπιστημονικό σεμινάριο 4. τη μεταπτυχιακή εργασία Τον συντονισμό και την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα και τα θέματα σχεδιασμού στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Μυτιλήνη, στη Νάξο και σε άλλα κέντρα κατά τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση (επισυνάπτεται)
β) Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
ε) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, τυχόν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική και άλλη σχετική δραστηριότητα. 
ζ) Υπόμνημα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας , καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
η) Δύο συστατικές επιστολές
θ) Ανάτυπα δημοσιεύσεων και περίληψη πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας, εφόσον οι προπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου προβλέπουν τέτοια εργασία. Ιδιαίτερα για τους αρχιτέκτονες υποψηφίους απαιτείται η υποβολή φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις κύριες σχεδιαστικές εργασίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά βάσει των πληροφοριών που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/proki...

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/).

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατ’ έτος από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ. «Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις: Η πρώτη με την εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη με την έναρξη του 2ου εξαμήνου του. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ διεξάγεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν προβλέπεται η επιστροφή τους. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών και γενικά για τη λειτουργία του προγράμματος. Για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ισχύει η προηγούμενη απόφαση σχετικά με τα δίδακτρα.

Από το γραφείο της διατμηματικής επιτροπής