Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023 να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής.

Στόχος του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο και πραγματοποιούνται στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, τη Διπλάρειο Σχολή και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, φορείς με τους οποίους το ΠΜΣ έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην "Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό" ("Master in Architecture and Urban Design").

Το γενικό ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι "Μεσογειακά Μέλλοντα - Πράσινη Συμφωνία"/ "Mediterranean Futures - Green Deal." Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Παράλληλα αναδεικνύει ως πρωτεύον ζήτημα του μέλλοντος του μεσογειακού χώρου την αειφόρο πράσινη ανάπτυξη και θα υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα στην κατεύθυνση αυτή. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός επιδιώκει να σχεδιάσει τα "πράσινα μέλλοντα" των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια καθώς και ερευνητική εργασία. Αυτά διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού στη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και συνοδοί διδάσκοντες (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αυτή ήταν η πόλη της Μασσαλίας, κατά το 2017-18 η πόλη της Βηρυτού, η εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό δεν πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των περιορισμών της υγειονομικής κρίσης), και ειδική επιστημονική έκδοση, στη σύνταξη της οποίας συνδράμουν όλοι οι φοιτητές, που καταγράφει τη συντελεσθείσα έρευνα μέσω των εργασιών του προγράμματος — ήδη είναι διαθέσιμες, με τη μορφή δίγλωσσου έγχρωμου βιβλίου 120/136 σελίδων αλλά και ως ψηφιακό αρχείο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, οι εκδόσεις που καταγράφουν τις εργασίες των πρώτων τριών χρονιών 2016-2017, 2017-2018 και 2019-2020 του ΠΜΣ.

Τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα μαθήματα και τα σεμινάρια του ΠΜΣ κατανέμονται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η δια ζώσης παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Ένας αριθμός των μαθημάτων και των σεμιναρίων του ΠΜΣ πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Καθώς το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά μόνο 12 μήνες η εκπαιδευτική διδασκαλία ακολουθεί πολύ εντατικούς ρυθμούς, το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις χρόνου παρακολούθησης και προετοιμασίας από τους/τις φοιτητές/ιές του.

Στο ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός Διπλωματούχων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη: το Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio) του υποψηφίου, Κείμενο Προθέσεων που περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στο ΠΜΣ, δύο (2) Συστατικές Επιστολές και ο βαθμός του ή των πτυχίων προγενέστερων σπουδών. Η τελική επιλογή στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει μετά από συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Όμως, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και λόγω της αβεβαιότητας που η πανδημία και η κρίση ακρίβειας έχουν επιφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίζεται η διατήρηση των μειωμένων διδάκτρων του Π.Μ.Σ. κατά 50%, δηλαδή στα 2.500 ευρώ, για όσους φοιτητές υποβάλουν πλήρη αίτηση έως τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και, εφόσον γίνουν δεκτοί, καταθέσουν την προκαταβολή των 500 ευρώ έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση από τις 12 Ιουλίου 2022 και έως την καταληκτική ημερομηνία, 31 Οκτωβρίου 2022, το ύψος των διδάκτρων θα ανέρχεται στο ποσό των 3.200 ευρώ.

Η προκαταβολή των 500 ευρώ αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα και δεν δύναται να επιστραφεί ούτε στην περίπτωση κατά την οποία ο/η φοιτητής/τρια λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Για τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν αίτηση έως 11 Ιουλίου 2022 και καταθέσουν το ποσό των 500 ευρώ έως τις 22 Ιουλίου 2022, το υπόλοιπο ποσό των 2.000 ευρώ, δύναται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 700 ευρώ, εντός των δέκα πέντε πρώτων ημερών καθενός από τα δύο εξάμηνα σπουδών και μία δόση των 600 ευρώ τις πρώτες δέκα πέντε ημέρες της θερινής περιόδου. (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος).

Για τους υποψήφιους που υποβάλλουν αίτηση μετά τις 11 Ιουλίου 2022, μετά την προκαταβολή των 500 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 2.700 ευρώ, δύναται να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των 900 ευρώ, εντός των δέκα πέντε πρώτων ημερών καθενός από τα δύο εξάμηνα σπουδών και της θερινής περιόδου (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος).

Εναλλακτικά, μετά την καταβολή της προκαταβολής των 500 ευρώ, τα υπόλοιπα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε μία εφάπαξ δόση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης λόγω οικονομικών κριτηρίων. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. δύναται να εξετάσει, εφόσον αυτό κριθεί δυνατό σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ, αιτήσεις μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών αριστείας.

Εάν ο/η υποψήφιος/α αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, θα χρειαστεί να αποστείλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους 2021 τόσο για το ατομικό όσο και για το οικογενειακό (γονέων) του εισόδημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. Εάν τα εκκαθαριστικά σημειώματα αντληθούν απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ως ψηφιακά αρχεία pdf, τότε δεν απαιτείται θεώρηση. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υποχρεωμένος/η να υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποστείλει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» 2022-2023, καλούνται έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022 (ή, για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των 2.500 ευρώ, έως και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022):

  1. Nα υποβάλουν Ψηφιακή Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm. Επιλέξτε την Πολυτεχνική Σχολή και, στη συνέχεια, το Πρόγραμμα "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός".
  2. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση archisec@upatras.gr και ταχυδρομικά, μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (1) - (9) στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κτίριο Γραμματείας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504 με την ένδειξη "ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός 2022-2023.”
     

(1) Έντυπη Αίτησης Συμμετοχής στο ΠΜΣ. Το ειδικό αρχείο "MAUD Aitisi Symmetoxis 2022-2023.doc" είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.arch.upatras.gr/maud. Στο έγγραφο Αίτησης Συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου που θα επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση.

(2) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) για ημεδαπούς υποψηφίους ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.

(3) Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio). Το Υπόμνημα Εργασιών θα είναι σχεδιασμένο, εκτυπωμένο και βιβλιοδετημένο με ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής. Το Υπόμνημα Εργασιών θα έχει διαστάσεις Α4 (διάταξη κατακόρυφη/portrait) και μέγιστο αριθμό σελίδων τις σαράντα (40).

(4) Κείμενο Προθέσεων 500-600 λέξεων κατά μέγιστο που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της καθώς και του τρόπου που ο/η υποψήφιος/α σκέπτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από τις σπουδές του/της στο ΠΜΣ.

(5) Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ίας όπου θα αναφέρονται οι σπουδές, η πιθανή επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Μέγιστη έκταση του βιογραφικού είναι οι τέσσερις (4) σελίδες Α4.

(6) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου που γνωρίζουν το έργο του/της υποψηφίου/ας. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μία από τις δύο συστατικές επιστολές μπορεί να συνταχθεί από εργοδότη του/της υποψηφίου/ας. Κάθε συστατική επιστολή υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου πανεπιστημίου ή του εργοδότη στην μπροστινή όψη του και την υπογραφή του συντάκτη της στην πίσω όψη του.

(7) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. Σε περίπτωση που οι σπουδές του/της υποψηφίου/ίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και η ολοκλήρωσή τους θα γίνει τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο 2022 πριν την έναρξη του ΠΜΣ 2022-2023, απαιτείται βεβαίωση περί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (π.μ./ECTS) που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, του συνόλου των π.μ./ECTS που απαιτούνται για την κτήση του τίτλου σπουδών καθώς και των μαθημάτων (ονομαστικά και π.μ./ECTS) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

(8) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προηγούμενων σπουδών.

(9) Αποδεικτικό σπουδών της αγγλικής γλώσσας και, ενδεχομένως, άλλων, επί πλέον, ξένων γλωσσών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα.

Το ΠΜΣ δεσμεύεται ότι εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της αίτησης του/της υποψηφίου/ας να τον/την ενημερώσει μέσω email για τη θετική ή την αρνητική εισήγησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να καταθέσει το ποσό των Πεντακοσίων Ευρώ (€ 500) προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ. Η προκαταβολή των 500 ευρώ αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα και δεν δύναται να επιστραφεί ούτε στην περίπτωση κατά την οποία ο/η φοιτητής/τρια λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Η αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει σε όλο το διάστημα από την ημέρα προκήρυξης του προγράμματος έως την τελική προθεσμία υποβολής της 31ης Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud, στο email: και τα τηλ. 2610-997553, 2610-969913 και 2610-969354.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός"

Καθηγητής Ιωάννης Α. Αίσωπος, Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Παναγιώτης Δραγώνας, Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα, μέλος
Καθηγητής Γεώργιος Πανέτσος, μέλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή- Άλκηστις Ρόδη, μέλος