ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 1/10/2021

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2022

Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός
Mediterranean Futures - Green Deal / Μεσογειακά Μέλλοντα - Πράσινη Συμφωνία

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022 να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής.

Στόχος του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (Οκτώβριος 2021 - Σεπτέμβριος 2022), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο και πραγματοποιούνται στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, τη Διπλάρειο Σχολή και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, φορείς με τους οποίους το ΠΜΣ έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην "Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό" ("Master inArchitecture and Urban Design").

Το γενικό ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι "Μεσογειακά Μέλλοντα - Πράσινη Συμφωνία"/ "Mediterranean Futures - Green Deal." Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Παράλληλα αναδεικνύει ως πρωτεύον ζήτημα του μέλλοντος του μεσογειακού χώρου την αειφόρο πράσινη ανάπτυξη και θα υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα στην κατεύθυνση αυτή. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός επιδιώκει να σχεδιάσει τα "πράσινα μέλλοντα" των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια καθώς και ερευνητική εργασία. Αυτά διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού στη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και συνοδοί διδάσκοντες (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αυτή ήταν η πόλη της Μασσαλίας, κατά το 2017-18 η πόλη της Βηρυτού, η εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό δεν πραγματοποιήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των περιορισμών της υγειονομικής κρίσης), και ειδική επιστημονική έκδοση, στη σύνταξη της οποίας συνδράμουν όλοι οι φοιτητές, που καταγράφει τη συντελεσθείσα έρευνα μέσω των εργασιών του προγράμματος — ήδη είναι διαθέσιμες, με τη μορφή δίγλωσσου έγχρωμου βιβλίου 120 σελίδων αλλά και ως ψηφιακό αρχείο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, οι εκδόσεις που καταγράφουν τις εργασίες της πρώτης και της δεύτερης χρονιάς 2016-2017 και 2017-2018 του ΠΜΣ.

Τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα μαθήματα και τα σεμινάρια του ΠΜΣ κατανέμονται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Καθώς το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά μόνο 12 μήνες, η εκπαιδευτική διδασκαλία ακολουθεί εντατικούς ρυθμούς που απαιτούν αφοσίωση και αποκλειστική απασχόληση.

Στο ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός Διπλωματούχων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη: το Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio) του υποψηφίου, Κείμενο Προθέσεων που περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στο ΠΜΣ, δύο (2) Συστατικές Επιστολές και ο βαθμός του ή των πτυχίων προγενέστερων σπουδών. Η τελική επιλογή στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει μετά από συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των € 5.000. Όμως, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 και λόγω της αβεβαιότητας που η υγειονομική κρίση έχει επιφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίζεται η διατήρηση των μειωμένων διδάκτρων του Π.Μ.Σ. κατά 50%, δηλαδή στα € 2.500, για όσους φοιτητές υποβάλουν πλήρη αίτηση έως τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και, εφόσον γίνουν δεκτοί, καταθέσουν την προκαταβολή των € 500 έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση από τις 20 Ιουλίου 2021 και έως την καταληκτική ημερομηνία, 1η Οκτωβρίου 2021, τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των € 3.200.
Η προκαταβολή των € 500 αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα και δεν δύναται να επιστραφεί.

Για τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν αίτηση έως 19 Ιουλίου 2021 και καταθέσουν το ποσό των € 500 έως τις 30 Ιουλίου 2021, το υπόλοιπο ποσό των € 2.000, δύναται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 700 ευρώ, εντός των δέκα πέντε πρώτων ημερών καθενός από τα δύο εξάμηνα σπουδών και € 600 τις πρώτες δέκα πέντε ημέρες της θερινής περιόδου. (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος).

Για τους υποψήφιους που υποβάλλουν αίτηση μετά τις 20 Ιουλίου 2021, μετά την προκαταβολή των € 500, το υπόλοιπο ποσό των € 2.700, δύναται να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των € 900, εντός των δέκα πέντε πρώτων ημερών καθενός από τα δύο εξάμηνα σπουδών και της θερινής περιόδου (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος).

Εναλλακτικά, μετά την καταβολή της προκαταβολής των € 500, τα υπόλοιπα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε μία εφάπαξ δόση.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης λόγω οικονομικών κριτηρίων. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. δύναται να εξετάσει, εφόσον αυτό κριθεί δυνατό σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ, αιτήσεις μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών αριστείας.

Εάν ο/η υποψήφιος/α αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, θα χρειαστεί να αποστείλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους 2020 τόσο για το ατομικό όσο και για το οικογενειακό (γονέων) του εισόδημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. Εάν τα εκκαθαριστικά σημειώματα αντληθούν απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ως ψηφιακά αρχεία pdf, τότε δεν απαιτείται θεώρηση. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υποχρεωμένος/η να υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποστείλει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» 2021-2022, καλούνται έως και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 (ή, για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των € 2.500, έως και τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021):

A. Nα υποβάλουν Ψηφιακή Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm. Επιλέξτε την Πολυτεχνική Σχολή και, στη συνέχεια, το Πρόγραμμα "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός".

Β. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση archisec@upatras.gr και ταχυδρομικά, μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (1) - (9) στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κτίριο Γραμματείας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504 με την ένδειξη "ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός 2021-2022.”

(1) Έντυπη Αίτησης Συμμετοχής στο ΠΜΣ. Το ειδικό αρχείο "MAUD Aitisi Symmetoxis 2021-2022.doc" είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.arch.upatras.gr/maud. Στο έγγραφο Αίτησης Συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου που θα επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση.

(2) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) για ημεδαπούς υποψηφίους ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.

(3) Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio). Το Υπόμνημα Εργασιών θα είναι σχεδιασμένο, εκτυπωμένο και βιβλιοδετημένο με ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής. Το Υπόμνημα Εργασιών θα έχει διαστάσεις Α4 (διάταξη κατακόρυφη/portrait) και μέγιστο αριθμό σελίδων τις σαράντα (40).

(4) Κείμενο Προθέσεων 500-600 λέξεων κατά μέγιστο που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της καθώς και του τρόπου που ο/η υποψήφιος/α σκέπτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από τις σπουδές του/της στο ΠΜΣ.

(5) Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ίας όπου θα αναφέρονται οι σπουδές, η πιθανή επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Μέγιστη έκταση του βιογραφικού είναι οι τέσσερις (4) σελίδες Α4.

(6) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου που γνωρίζουν το έργο του/της υποψηφίου/ας. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μία από τις δύο συστατικές επιστολές μπορεί να συνταχθεί από εργοδότη του/της υποψηφίου/ας. Κάθε συστατική επιστολή υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου πανεπιστημίου ή του εργοδότη στην μπροστινή όψη του και την υπογραφή του συντάκτη της στην πίσω όψη του.

(7) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. Σε περίπτωση που οι σπουδές του/της υποψηφίου/ίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, απαιτείται βεβαίωση περί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (π.μ./ECTS) που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, του συνόλου των π.μ./ECTS που απαιτούνται για την κτήση του τίτλου σπουδών καθώς και των μαθημάτων (ονομαστικά και π.μ./ECTS) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

(8) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προηγούμενων σπουδών.

(9) Αποδεικτικό σπουδών της αγγλικής γλώσσας και, ενδεχομένως, άλλων, επί πλέον, ξένων γλωσσών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα.

Το ΠΜΣ δεσμεύεται ότι εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της αίτησης του/της υποψηφίου/ας να τον/την ενημερώσει μέσω email για τη θετική ή την αρνητική εισήγησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να καταθέσει το ποσό των Πεντακοσίων Ευρώ (€ 500) προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ. Η αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει σε όλο το διάστημα από την ημέρα προκήρυξης του προγράμματος έως την τελική προθεσμία υποβολής της 1ης Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:http://www.arch.upatras.gr/maud, στα emails: archisec@upatras.gr, upatrasmaud@gmail.com και τα τηλ. 2610-997553, 2610-969913.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός",
Καθηγητής Ιωάννης Α. Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Παναγιώτης Δραγώνας, Αναπλ. Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα
Καθηγητής Γεώργιος Α. Πανέτσος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άλκηστις Ρόδη