Ενημέρωση σχετικά με την LLP/Erasmus Πρακτική Άσκηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών:

http://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Ανακοινώσεις σχετικά με την LLP/Erasmus Πρακτική Άσκηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών: http://www.admin.upatras.gr/llp_erasmus_placements