Αμαλία Παπαθανάση, Μαργαρίτα Κουλούρη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το Αρχαίο Λατομείο στην περιοχή του Σταυρού Χανίων. Εξερευνά και αποτυπώνει τις ποιότητες εκείνες που προκύπτουν στο τοπίο ύστερα από τη χρόνια λατόμηση και εκμετάλλευσή του. Επικεντρώνεται αρχικά στους σχηματισμούς των βράχων, στην μορφολογία του τόπου, τις υλικότητες και τις αλλαγές του κατά την διάρκεια του χρόνου. Στη συνέχεια προτείνει ένα σενάριο παραθεριστικής κατοίκησης μέσα στο λατομείο, με παρεμβάσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας. Επιχειρεί με αυτές να αναδείξει τις ατμόσφαιρές του και να ενθαρρύνει το χρήστη και παραθεριστή να εξερευνήσει διαφορετικές πτυχές της σωματικότητάς του.