Μ ΠΙΡΟΚΚΑΣ

Στις αλυκές της Λάρνακας ο χρόνος διαιρείται σε 3 περιόδους (Δεκέβριος – Μάρτιος, Απρίλιος – Μάιος, Οκτώβριος – Νοέμβριος). Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας νερού και αποδημητικών πτηνών, η δεύτερη απο την ύπαρουσία νερού και η τρίτη απο την παρουσία νερού για μικρό χρονικό διάστημα και την εμφάνιση άλατος. Η πρόταση αποτελεί έναν συνδυασμό τριών εποχιακών διαδρομών που λαμβάνουν υπ’όψιν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου και οδηγούν τον επισκέπτη σε σημαντικά σημεία για την κάθε περίοδο. Στόχος της πρότασης είναι διατηρώντας τα χαρακτηριστικά των τριών περιόδων ο άνθρωπος να ενταχθεί αρμονικά στο βιότοπο. Η 1η διαδρομή εστιάζεται στην πτηνοπαρατήρηση αφού η πρώτη χρονική περίοδος (Δεκέμβριος – Μάρτιος) χαρακτηρίζεται από την μεγάλη συγκέντρωση πτηνών. Η 2η εποχιακή διαδρομή είναι ενεργή από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο και από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Η συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να γίνει με πλωτά μέσα αφού η απουσία των πτηνών κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων μηνών επιτρέπει την είσοδο του ανθρώπου στο νερό. Η 3η εποχιακή διαδρομή αποκαλύπτεται κατά την εξάτμιση του νερού. Είναι ενεργή από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο και αποτελεί προέκταση της πρώτης διαδρομής. Το μονοπάτι σχηματίζεται εντός της υδατικής λεκάνης και αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, την εποχή της συγκομιδής αλατιού. Έτσι, αυτή είναι η οδός που οδηγεί στις αλυκές, όπου οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της συγκομιδής αλατιού.