ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ

Η διπλωματική μας εργασία μελετά τους μετασχηματισμούς των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων Σκαλιστήρι στην Εύβοια. Το τοπίο ετερογενές εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, κατεστραμμένα σημεία γειτνιάζουν με εμφανώς επουλωμένα τμήματα αλλά ακόμα και με αμιγώς φυσικά.

Ύστερα από εκτενείς χαρτογραφήσεις αντί να προτείνουμε σχεδιαστικές πρακτικές για το μέλλον του τόπου στραφήκαμε στο παρελθόν του. Στους ανθρωπογενείς παράγοντες που έδρασαν σε αυτό και συνέβαλαν στην διαμόρφωση της τωρινής του εικόνας. Αποτέλεσμα, μια τριμερής αφήγηση που εξελίσσεται γραμμικά μέσα στο χρόνο και αναφέρεται σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο δράσης επί του τοπίου, αυτόν της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το ίδιο τοπίο προσεγγίζεται μέσα από τρείς διαφορετικές διαθλάσεις του στο χρόνο οι οποίες περιγράφονται αντιστοίχως σε καθένα από τα τρία μέρη της αφήγησης.

- το τοπίο ως πεδίο χαρτογράφησης και στρατηγικής

- το τοπίο ως μεταβαλλόμενος μηχανισμός

- το τοπίο ως βίωμα