ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η πρόταση βασίζεται στην ιδέα της αναδιαμόρφωσης και αξιοποίησης ήδη υπαρχόντων δυσλειτουργικών δημόσιων χώρων και όχι στην κατασκευή νέων. Οι πλατείες, ο πλέον δημόσιος χώρος, μαζί με τα γύρω οικοδομικά τετράγωνα αποτελούν τη βάση της πρότασης.

Η λογική σχεδιασμού που διέπει την πρόταση βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία:

1. Ο νέος χώρος έχει να κάνει με τη διαστολή και την ανασύσταση του οικοδομικού τετραγώνου, αλλάζοντας την κλίμακα της πόλης.

2. Εγκαινιάζεται η συλλογική αντιμετώπισης της πόλης.

3. Επανεισάγεται η παρουσία της φύσης, ως «αισθητική», ή ως παραγωγικό έδαφος.

4. Επαναδιατυπώνεται η σχέση ιδιωτικού και δημόσιου αναιρώντας ιδιοκτησιακά δεδομένα.

5. Τέλος, εγκαθίστανται και προωθούνται οικολογικές πρακτικές

Προτείνεται η ενοποίηση 6 οικοδομικών τετραγώνων σε 1, και η δημιουργία 3 διαδρομών, αυτή της απόλαυσης, της παραγωγής αλλά και του αστικού πεζοδρόμου. Κάθε μια από αυτές τις διαδρομές διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο τη φύση που εκτείνεται γραμμικά αλλά και τις σημειακές δραστηριότητες που τις τέμνουν.