ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΔΑΛΑ

Η έλλειψη στέγης αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Ο σχεδιασμός για τον πληθυσμό των αστέγων απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που οδηγούν στην έλλειψη στέγης. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προτείνει λύσεις για την διευκόλυνση της μετάβασης από την έλλειψη στέγης στην ανεξαρτητοποίηση των αστέγων. Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων βασίζεται στη θεώρηση πως ο άστεγος περνάει από πέντε διαδοχικά στάδια κατά την επανένταξή του στην κοινωνία. Τα στάδια αυτά είναι η στασιμότητα, η αποδοχή βοήθειας, η εμπιστοσύνη, η εκμάθηση και η αυτοσυντήρηση. Οι επεμβάσεις για κάθε ένα από αυτά, παίρνουν τη μορφή φορητών, εφήμερων και αναστρέψιμων κατασκευών με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.