Κωδικός Μαθήματος 
ARC_176
Διδακτικές Μονάδες 
2

Το μάθημα καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με τoν τρισδιάστατo σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική αναπαράσταση. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη μοντελοποίηση αρχιτεκτονικών συνθέσεων, τον φωτορεαλισμό και την παραγωγή σύνθετων μέσων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε θέματα που αφορούν:

- Γεωμετρία, σύνθετες μορφές και μοντελοποίηση (τρισδιάστατος σχεδιασμός).
- Φως, χώρο και εικόνα.
- Μετασχηματισμοί
- Εικαστικές και σχεδιαστικές αναφορές

Με τελικό στόχο την ολοκλήρωση και ψηφιακή παρουσίαση ενός συνθετικού θέματος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ζητείται η εξελικτική επεξεργασία μιας ευέλικτης χωρικής δομής. Η επεξεργασία αναλύεται σε:

- Τρισδιάστατη απόδοση και ανάλυση συγκεκριμένου χώρου. Αποσαφήνιση συνθετικών αρχών και αρχιτεκτονικών αξιών του έργου μέσα από σειρά αναπαραστάσεων.
- Μετασχηματισμοί του μοντέλου ως προς τη γεωμετρία και την υλικότητά του. Παραλλαγές αξιοποίησης των χαρακτηριστικών συστατικών του έργου, με προσαρμογή τους σε νέα δεδομένα.
- Κατοίκηση, μετασχηματισμoύς και νέες χρήσεις.
- Παραγωγή σύνθετων μέσων και διαδικασιών αναπαράστασης, απόδοσης και σχεδιασμού.

Μέσα από την εξελικτική διαδικασία του θέματος και των επιμέρους ασκήσεων, καταγράφεται και αναπαριστάται η συνθετική διαδικασία ενώ παράλληλα δοκιμάζονται και διερευνώνται τα απεικονιστικά μέσα, όχι ως απλά εργαλεία απόδοσης του αρχιτεκτονικού χώρου, αλλά ως καινοτόμοι τρόποι σύνθεσής του.