Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E504
Διδακτικές Μονάδες 
4

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρίας και Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής βασίζεται στη διαπίστωση ότι η αρχιτεκτονική της πρωτοπορίας σήμερα προϋποθέτει τη κατανόηση γεωμετρικών εννοιών και μεθόδων παραγωγής μορφής που σχετίζονται άμεσα με τις εξελισσόμενες δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι αφ’ ενός μεν να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές και προωθημένες έννοιες της γεωμετρίας της αρχιτεκτονική και να ενημερωθούν για πρωτοποριακές εφαρμογές ψηφιακών μέσων στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφετέρου να εξοικειωθούν με υπολογιστικά προγράμματα και μεθόδους που επιτρέπουν τέτοιες εφαρμογές.

Το μάθημα διεξάγεται με συνδυασμό παραδόσεων –διαλέξεων και θεμάτων εργαστηρίου. Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν ευρεία γκάμα θεμάτων, ξεκινώντας από ζητήματα/θέματα θεωρητικής φύσεως και φθάνουν σε καθαρά τεχνολογικά θέματα και εφαρμογές. Τα εργαστηριακά θέματα καλύπτουν ψηφιακά μέσα και μεθόδους παραγωγής τρισδιάστατων παραμετρικών μοντέλων που απαιτούν τη κατανόηση και χρήση γεωμετρίας επιφανειών και στερεών καθώς και μεθόδων παραμετρικής γεωμετρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιβαλλοντικές παραμέτρους. Γίνεται επίσης αναφορά στα εργαλεία και εφαρμογές παραμετρικών state-of-the-art software όπως το Grasshoper, Processing, Generative Components κλπ.