Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E204
Διδακτικές Μονάδες 
4

Η κακοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς τις τελευταίες δεκαετίες, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, είναι μια πραγματικότητα. Γι αυτό η εξάσκηση των φοιτητών στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ποιοτικών εκείνων στοιχείων που καθιστούν τα κτήρια και τα σύνολα διατηρητέα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος επιλογής Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων I. Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους νέους αρχιτέκτονες τις πρώτες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν στο μέλλον στη συντήρηση, αναστήλωση, ένταξη νέων χρήσεων και την προβολή των ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Ακόμη αναπτύσσεται η μεθοδολογία σχεδιασμού των επεμβάσεων στα ιστορικά κτήρια με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Γίνεται ανάλυση της παθολογίας των υλικών των παλιών κτηρίων, διαγνωστική και θεραπεία των ζημιών. Οι διαλέξεις θα έχουν ως βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, αλλά και πολλά παραδείγματα από την πράξη. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εργοτάξια έργων αποκατάστασης, καθώς και σε μνημεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στη θεωρητική διδασκαλία.