Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E401
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Εσωτερικών Χώρων. Η οργάνωση και η ποιότητα του εσωτερικού χώρου συνιστά κεντρικό ζήτημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης και της οικειοποίησης του χώρου από τον άνθρωπο. Με την έλευση του μοντερνισμού, ο εσωτερικός χώρος αναδεικνύεται σε κεντρικό αίτημα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην συνοπτική παρουσίαση τυπολογιών σύγχρονων χώρων εκπαίδευσης, εργασίας, εμπορίου, αναψυχής και πολιτισμού, με αναφορά στα κύρια στάδια εξέλιξης τους στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα στη Δύση.

Το μάθημα βασίζεται σε σειρά διαλέξεων και προβολών βίντεο, στις οποίες συζητούνται οι εσωτερικοί χώροι ως προς τις αισθητικές ποιότητες και την χωρική τους οργάνωση, την σχέση μεταβλητών και σταθερών κατασκευών με το υπάρχον κέλυφος, καθώς και την σημασία του επίπλου ως οργανωτικού στοιχείου του χώρου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες μεθόδους μορφοποίησης και νοηματοδότησης των εσωτερικών χώρων, και η κριτική τοποθέτηση τους απέναντι στις σύγχρονες πρακτικές.

Οι φοιτητές παρουσιάζουν εβδομαδιαία φύλλα εργασιών και εκπονούν μία εργασία σχετική με διαφορετικά κτιριολογικά προγράμματα εσωτερικών χώρων σε υπάρχοντα κελύφη, καθώς και ένα πρόπλασμα, στο τέλος του εξαμήνου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων της "Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων 1", οι σπουδαστές / σπουδάστριες:

  1. Έχουν αποκτήσει γνώσεις για μια σειρά ειδικών παραμέτρων που καθορίζουν το σχεδιασμό των Εσωτερικών Χώρων (εργονομία, επιμερισμός χώρων, εξοπλισμός/επίπλωση, φωτισμός, κατασκευές και διάκοσμος στον αρχιτεκτονικό χώρο).
  2. Έχουν γνώσεις για το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο που καθορίζει την εξέλιξη, μορφή και επιρροή των παραπάνω παραμέτρων.
  3. Έχουν εξελίξει τη δεξιότητα να αναλύουν με κριτικό τρόπο παραδείγματα αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων.
  4. Έχουν αποκτήσει αυξημένη δεξιότητα στη σύνθεση απλών προτάσεων για σχεδιασμό στοιχείων μικρής κλίμακας και λεπτομερειών του εσωτερικού χώρου.
  5. Έχουν την ικανότητα να διεξάγουν περιορισμένης έκτασης έρευνα που έχει αντικείμενο σχετικό με το μάθημα και να φτάσουν σε ειδικά συμπεράσματα που να μπορούν να καθοδηγήσουν το σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.