Κωδικός Μαθήματος 
ARC_ENGL1
Διδακτικές Μονάδες 
4

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός  της διδασκαλίας της Αγγλικής Ορολογίας Ι για Αρχιτέκτονες είναι:  Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ορολογία της επιστήμης τους ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την αγγλική βιβλιογραφία. Η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών συνδυασμών γλωσσικών λειτουργιών ώστε οι φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνέδρια, να παρουσιάζουν εργασίες και έρευνες και να επικοινωνούν είτε γραπτά είτε προφορικά για επιστημονικά θέματα. Η ικανότητα εφαρμογής γραπτών και προφορικών οδηγιών καθώς και η αναπαραγωγή τους σε κείμενο ή προφορικό λόγο.

Δεξιότητες

 • Η απόκτηση δεξιοτήτων αφορά στη(ν): 
 • Καλλιέργεια των ικανοτήτων στη χρήση της  Αγγλικής Ορολογίας για Αρχιτέκτονες
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου 
 • Ορθή προφορά και έκφραση
 • Απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής γραφής

 

Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενο  επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας είναι το δεύτερο επίπεδο ανεξάρτητων χρηστών - Β2

 

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

 • What is architecture
 • Qualities of an Architect
 • People in Architecture
 • What is engineering
 • Career Paths in Architecture
 • The Essential Elements of a Modern Building
 • Describing shapes and structures
 • Describing landscapes
 • Describing materials
 • Materials and types of construction
 • Design and construction of buildings
 • Scale
 • Sketches
 • Perspective
 • Orientation
 • Concept
 • Design Factors
 • Prefabrication
 • Design tools and materials
 • Models
 • Drawings
 • Blueline prints
 • Historical Architecture
 • Modernism
 • Contemporary Architecture

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Virginia Evans, Jenny Dooley & Dave Cook,  "Architecture", Express Publishing 2017 - προτεινόμενο σύγγραμμα μέσω του Ευδόξου

Maria Stathopoulou, "Technical English for Architects, Civil Engineers and Surveying Engineers: A learner-centred Approach", Simmetria Publications 2016 - προτεινόμενο σύγγραμμα μέσω του Ευδόξου

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα γίνεται εργαστηριακά. Επιχειρείται δηλαδή η ανάλυση της γλωσσικής δομής και της λειτουργίας της γλώσσας μέσω της βιωματικής μάθησης και της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/τριών. Χρησιμοποιούνται προγράμματα υπολογιστών για ασκήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης προφορικού λόγου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
H αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού εξαμήνου.   *Φοιτητές κάτοχοι Proficiency ή άλλων ισοδύναμων αναγνωρισμένων πτυχίων πιστοποίησης δεν απαλλάσσονται λόγω του ότι διδάσκεται Ορολογία για Αρχιτέκτονες.

Γλώσσα διδασκαλίας
Αγγλική.