Κωδικός Μαθήματος 
ARC_772
Διδακτικές Μονάδες 
2

Στο μάθημα παρουσιάζεται διευρυμένη η προβληματική του τοπίου, με κεντρικό άξονα την ανθρώπινη αντίληψη και επέμβαση καθώς και αναφορές σε σύγχρονες θεωρίες της τοπιακής πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής τοπίου καθώς και του Αστικού / Μητροπολιτικού σχεδιασμού. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πολυθεματικό και πολυδιάστατο, χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, και μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων υλοποιημένου έργου, την αναφορά σε έννοιες και θεωρίες, και την επιλογή κειμένων από διαφορετικούς κλάδους και θεωρητικά πεδία γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του τοπίου (φυσικό, αστικό, οπτικό, ακουστικό, πολιτιστικό, ιστορικό, κοκ). Έμφαση δίνεται στις δομές, στις ιδέες και παραδόσεις (δηλαδή στον πολιτισμό) που ενυπάρχουν ή/και διαμορφώνουν το τοπίο, καθώς επίσης και στις διαδικασίες και διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό, στην εμφάνιση των εποχών, στην ανάγκη αντιμετώπισης του σχεδιασμού σε φάσεις, στη διαρκή και αέναη μετάλλαξη του τοπίου στο χρόνο. Ταυτόχρονα θίγονται ζητήματα αναγνώρισης, αποτύπωσης και κατανόησης του τοπίου, παρουσίασης των παραγόντων που διαμορφώνουν / επηρεάζουν το σύγχρονο αστικό τοπίο καθώς και τρόποι και μέθοδοι αναπαράστασης.

Παράλληλα το μάθημα διερευνά την δεδομένη πραγματικότητα της Πόλης με σκοπό να ανακαλύψει σ’ αυτήν εκείνες τις πρωταρχικές αξίες που μετασχηματίζονται στον χρόνο, για να υποστηρίξει ένα επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα της σύγχρονης Πόλης και της σχέσης της με το Τοπίο. Οι σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την έννοια του Τοπίου, ως πεδίο παρατήρησης και ερμηνείας, ως τόπος, οικοσύστημα και πολυδιάστατο σημείο αναφοράς, θέλουν να εμπλουτίσουν τη διερεύνηση αυτή, ενώ γίνεται συστηματική αναφορά σε σύγχρονα αστικά φαινόμενα, και στο ρόλο τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού τοπίου, όπως: η συσσώρευση του πληθυσμιακού δυναμικού στις πόλεις, η διαδικασία δημιουργίας του δομημένου χώρου, η αστική διάχυση, ο ρόλος των χρήσεων γης, κα.

H αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών βασίζεται στην εκπόνηση ατομικής σπονδυλωτής εργασίας η οποία αποτελείται από τρεις ενότητες. Αναλυτικές οδηγίες εκπόνησής της δίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει η πρόοδος, η επιμέλεια και η συνέπεια που δείχνουν οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια των μαθημάτων και των ασκήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο eclass του μαθήματος.