Κωδικός Μαθήματος 
ARC_992
Διδακτικές Μονάδες 
30
Course Code 
ARC_992

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία 2 » συνιστά, μετά την «Ερευνητική Εργασία», τη δεύτερη θεμελιώδη απαίτηση για τη λήψη του διπλώματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μέσω αυτής πιστοποιείται η ικανότητα του φοιτητή να ασκήσει την αρχιτεκτονική και τα συναφή πεδία ως σχεδιαστής (designer) σε επαρκώς υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και εμβάθυνσης και να διεξαγάγει σχεδιαστική έρευνα επαρκούς βαθμού πρωτοτυπίας.
Η «Διπλωματική Εργασία» αποτελεί το τελικό ολοκληρωμένο συνθετικό θέμα των αρχιτεκτονικών σπουδών και έχει σχεδιαστικό ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής και αντιμετωπίζεται ως σημαντικότατη καταληκτική διδακτική διαδικασία των σπουδών, προορισμένη να αποδείξει την ολοκλήρωση των αναλυτικών και συνθετικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων των σπουδαστών. Εκπονείται ατομικά ή από ομάδες δύο ατόμων.
Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας οι σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής αποδεικνύουν την ικανότητά τους στο να προσδιορίζουν την ουσία των προβλημάτων που συνδέονται με την αρχιτεκτονική πράξη σήμερα, ανεξάρτητα από κλίμακα και έκταση ή πλαίσιο παρέμβασης (γεωγραφικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό,κ.α.) , να επιλύουν βάσει σαφών κριτηρίων σύνθετα προβλήματα συνδυάζοντας κατάλληλα στοιχεία από ποικίλες γνωστικές περιοχές και να παράγουν έργα με ουσιώδη συναίσθηση της ευρύτερης πολιτιστικής δυναμικής τους