Κωδικός Μαθήματος 
ARC_992
Διδακτικές Μονάδες 
30

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία 2» συνιστά, μετά την «Ερευνητική Εργασία», τη δεύτερη θεμελιώδη απαίτηση για τη λήψη του Διπλώματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μέσω αυτής πιστοποιείται η ικανότητα του φοιτητή να ασκήσει την αρχιτεκτονική και τα συναφή πεδία ως σχεδιαστής (designer) σε επαρκώς υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και εμβάθυνσης και να διεξαγάγει σχεδιαστική έρευνα επαρκούς βαθμού πρωτοτυπίας.

Η «Διπλωματική Εργασία 2» αποτελεί το τελικό ολοκληρωμένο σχεδιαστικό θέμα των αρχιτεκτονικών σπουδών και έχει σχεδιαστικό–ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και αντιμετωπίζεται ως σημαντικότατη καταληκτική διδακτική διαδικασία των σπουδών, προορισμένη να αποδείξει την ολοκλήρωση των αναλυτικών και συνθετικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων των σπουδαστών.
Εκπονείται ατομικά ή από ομάδες δύο φοιτητών.
Με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 2 οι σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής αποδεικνύουν την ικανότητά τους στο να προσδιορίζουν την ουσία των προβλημάτων που συνδέονται με την αρχιτεκτονική πράξη σήμερα, ανεξάρτητα από κλίμακα και έκταση ή πλαίσιο παρέμβασης (γεωγραφικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό ή άλλο), να επιλύουν βάσει σαφών κριτηρίων σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα συνδυάζοντας κατάλληλα στοιχεία από ποικίλες γνωστικές περιοχές και να παράγουν πρωτότυπα έργα με ουσιώδη συναίσθηση της ευρύτερης πολιτιστικής δυναμικής τους.

Η διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας κατανέμεται σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα, το «Διπλωματική Εργασία 1» (6 ECTS) και το «Διπλωματική Εργασία 2» (30 ECTS) που αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και ολοκληρώνεται με τη συνολική τελική εξέταση–παρουσίαση της εργασίας. Η εξέταση–παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 2 γίνεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο μέλη ΔΕΠ. Στη διαδικασία αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας 2 είναι δυνατόν να προσκληθούν και να συμμετέχουν, χωρίς δυνατότητα βαθμολόγησης, άλλοι καθηγητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων και ειδικοί επιστήμονες εκτός του Πανεπιστημίου.
Η Διπλωματική Εργασία 2 περιλαμβάνει αναλυτικό και σχεδιαστικό τμήμα υψηλής πολυπλοκότητας. Εξετάζεται κατά τη διάρκεια της δημόσιας εξέτασης–παρουσίασης ως προφορική υποστήριξη και ως έκθεση σχεδίων και λοιπών στοιχείων απεικόνισης της σχεδιαστικής πρότασης (προπλάσματα, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κ.ά.). Η Διπλωματική Εργασία 2 παραδίδεται και ως τεύχος κειμένων και σχεδίων.