Διδακτικές Μονάδες 
4
Course Code 
ARC_E804
Συντονιστές 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση στις τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου που απαιτεί ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και η Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση στις τεχνικές ανάλυσης και αναπαράστασης χωρικών δεδομένων και σχέσεων καθώς και στη διατύπωση προτάσεων. Κάθε εξάμηνο επιλέγεται διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Ενδεικτικά αναφέρονται παλαιότερα θέματα εμβάθυνσης όπως: δίκτυα μεταφορών και πόλεις, το σύστημα των οικισμών, η αστική διάχυση, κ.α.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος περιλαμβάνει σειρά από καθ’ έδρας διαλέξεων (θεωρία), εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας με υποχρεωτική διαδικασία ενδιάμεσων παραδόσεων και ολοκληρώνεται με την τελική παρουσίαση/υποστήριξη της εργασίας.

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος:

Γενικά θεωρητικά θέματα:

 • Α1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και διασαφηνίσεις
 • Α2. Χωρική ανάλυση και Σχεδιασμός
 • Α3. Τεχνικές εφαρμοσμένης χωρικής ανάλυσης
 • Α4. Μέθοδοι ανάλυσης χωρικών κατανομών
 • Α5. Η επέμβαση στο χώρο
 • Α6. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Α7. Χωρικοί δείκτες και πρότυπα
 • Α8. Ανάπτυξη υποδειγμάτων περιφερειακής διαφοροποίησης

 

Ειδικά θέματα:

 • Β1. Το αστικό φαινόμενο και η αστική διάχυση
 • Β2. Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού χώρου
 • Β3. Το σύστημα των Οικισμών
 • Β4. Συστήματα μεταφορών και πόλη
 • Β5. Μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς
 • κ.α.

Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση και υποστήριξη της υποχρεωτικής εργασίας. Σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεπής και συστηματική συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του μαθήματος, η συμμετοχή στις διαδικασίες καθοδήγησης και διόρθωσης των εργασιών, οι ενδιάμεσες παραδόσεις και η τελική υποστήριξη της εργασίας. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στις αρχικές συναντήσεις του μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο eclass του μαθήματος.

 •