Κωδικός Μαθήματος 
ARC_303
Διδακτικές Μονάδες 
2

Από τα έξυπνα κτίρια μέχρι τα συστήματα κινητικότητας και απο τις αυτοματοποιημένες μεθόδους κατασκευής μέχρι την κυκλική προσέγγιση για την επαναχρησιμοποίηση των πόρων, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η συστημική σκέψη εμπλουτίζουν την προοπτική μας για τον αειφορικό σχεδιασμό. Μια πιο ολιστική προσέγγιση που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιριακών, αστικών και κινητικών συστημάτων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον άνθρωπο, συμπληρώνει και επεκτείνει τις παραδοσιακές στρατηγικές βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Το μάθημα προσεγγίζει το θέμα της αειφορίας τόσο ως χαρακτηριστικού αξιολόγησης όσο και ως αναγκαίου στόχου του περιβάλλοντος σε σχέση με τα κτιριακών, αστικών συστημάτων και συστημάτων κινητικότητας μέσω της θεωρίας συστημάτων και της επιστήμης των συστημάτων.

Εισάγει βασικές έννοιες βιοκλιματικού σχεδιασμού και θεωρίας οικοσυστημάτων και πως αυτές οι έννοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και κριτική σημαντικών ζητημάτων βιωσιμότητας στον αρχιτεκτονικό ή αστικό σχεδιασμό. Έμφαση δίνεται στα συμμετοχικά ή συνεργατικά συστήματα, στον διαμοιρασμό πόρων και στις κυκλικές οικονομίες με εφαρμογές στα συστήματα κοινής κινητικότητας και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης και εργασίας.

Το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη, επιδείξεις και μια τελική ομαδική εργασία παρουσιασμένη από τους φοιτητές. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε δύο θεματικές περιοχές, οι οποίες διδάσκονται εναλλάξ. Η πρώτη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κελύφους των κτιρίων μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης. Η δεύτερη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στα αστικά συστήματα και τα συστήματα κινητικότητας και στις κυκλικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού. Η ομαδική εργασία εστιάζει στην επιλογή, ανάλυση και κριτική παρουσίαση μίας έννοιας ή μιας μελέτης περίπτωσης (case study) σε σχέση με την αειφορία και το περιβάλλον επιλεγμένη από τους φοιτητές και συνθέτει αυτές τις δύο θεματικές περιοχές. Συλλογικά, τα θέματα στις δύο θεματικές περιοχές καλύπτουν τις έννοιες των παθητικών, ενεργητικών και συμπεριφορικών στρατηγικών αειφορικού σχεδιασμού. Λόγω του εύρους των θεμάτων που καλύπτονται, δεν υπάρχει ενιαίο σύγγραμμα για το μάθημα. Παρέχεται κατάλογος προτεινόμενων αναγνωσμάτων σε συνδυασμό με σημειώσεις διαλέξεων.