Κωδικός Μαθήματος 
ARC_750A
Διδακτικές Μονάδες 
8

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισταμένη μελέτη μιας μεγάλης περιοχής της Πόλης. Περιοχή στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικά και πολλές φορές αντιφατικά στοιχεία και καταστάσεις, εκεί που ο πυκνός αστικός ιστός συναντά το φυσικό τοπίο. Μέσα από διαλέξεις και ασκήσεις καταδεικνύεται η πολυπλοκότητα αυτού του αστικού περιβάλλοντος και επισημαίνεται το πλήθος των ενεργών παραγόντων που το καθορίζουν. Η προσοχή επικεντρώνεται στην κατανόηση των μηχανισμών παραγωγής του και συνακόλουθα, στη συνειδητοποίηση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και των δυνατοτήτων μας να επέμβουμε σε αυτά.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να εκπονήσουν προτάσεις που εκτείνονται από την διαμόρφωση πολεοδομικού χαρακτήρα στρατηγικών αναβάθμισης της περιοχής μελέτης, το σχεδιασμό επί μέρους στοιχείων της, μέχρι την επέμβαση με επικοινωνιακές τεχνικές, του τρόπου πρόσληψής της από το κοινό. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/τριών σε ομάδες.