Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

Το μάθημα προσεγγίζει τον αστικό σχεδιασμό με έμφαση στην περιβαλλοντική του διάσταση μέσα από την αντιμετώπιση ζητημάτων βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και την αξιολόγηση πρακτικών εφαρμογών. Με κυριότερα ζητούμενα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την αναζωογόνηση του αστικού χώρου, την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης για τους πεζούς και τη μείωση των ενεργειακών φορτίων των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων, η διερεύνηση των ζητημάτων του σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων περιλαμβάνει την ανάλυση των επιδράσεων της αστικής μορφολογίας στο μικροκλίμα, την ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης στην πόλη, τη διαχείριση στοιχείων νερού και δικτύων υποδομών, την επιλογή υλικών, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται ως συνιστώσες του αστικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανταπόκρισης του στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Η εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στην κλίμακα των δημόσιων υπαίθριων χώρων, εστιάζει στις παραμέτρους του μικροκλίματος, στη σχέση με τα περιβάλλοντα κτίρια, στην ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης και την υποδοχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων γίνεται μέσα από την διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπλαση μιας πυκνοδομημένης αστικής περιοχής και περιλαμβάνει αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και χρήση αναλυτικού λογισμικού προσομοίωσης μικροκλίματος για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την τεκμηρίωση των προτάσεων.