Κωδικός Μαθήματος 
ARC_050
Διδακτικές Μονάδες 
12

Πρόκειται για το πέμπτο μάθημα σε μια σειρά οκτώ εργαστηριακών μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αντικείμενο του είναι ο σχεδιασμός κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος σε αστικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται παραδειγματικά έργα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και διδάσκονται διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και κτηριολογικής επεξεργασίας. Εξετάζεται η συμβολική διάσταση του δημόσιου κτηρίου και ο ρόλος του στον αστικό χώρο και διερευνώνται διαφορετικά υποθετικά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη της ζωής στις πόλεις.

Αντικείμενο μελέτης είναι ένα κτήριο δημοσίου ενδιαφέροντος στο κέντρο της Πάτρας. Το κτηριολογικό πρόγραμμα και οι βασικές παραδοχές του σχεδιασμού προσδιορίζονται από κάθε διδάσκοντα με τη συμβολή των σπουδαστών. Οι σπουδαστές εργάζονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δύο ατόμων.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης που απαιτεί η επίλυση ενός συνθετικού προβλήματος μέσης κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προσδιορισμό του εννοιολογικού υποβάθρου για την τεκμηρίωση των συνθετικών ιδεών, καθώς επίσης και στην παρουσίαση των προτάσεων με σχέδια, εικόνες και προπλάσματα.

Βασικά ζητήματα διερεύνησης είναι: ο προσδιορισμός του κτιριολογικού προγράμματος, η κυκλοφοριακή διάρθρωση του κτηρίου και η σύνδεση του με τα αστικά δίκτυα, και η αναπαράσταση του δημόσιου χώρου μέσα από εμβληματικές εικόνες.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από ομιλίες και σεμινάρια εμβάθυνσης σε βασικά ζητήματα αρχιτεκτονικής θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδιασμού. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διεξάγεται με τον χωρισμό των σπουδαστών σε μικρές ομάδες 15-20 ατόμων. Τα εργαστήρια σχεδιασμού προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους σπουδαστές. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την κριτική στις εργασίες από τον διδάσκοντα, αλλά και τους ίδιους τους σπουδαστές, καθώς επίσης και οργάνωση εξάωρων εργαστηρίων επεξεργασίας των θεμάτων στο σχεδιαστήριο.

Αντικείμενο του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5, είναι ο σχεδιασμός κτηρίων που στεγάζουν δραστηριότητες Εκπαίδευσης. Τα δημόσια κτήρια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτρέπουν στους φοιτητές να μελετήσουν σύνθετες δομές σε χώρους με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένοι από μικρή ηλικία. Ο συλλογικός χαρακτήρας τους προσφέρει την δυνατότητα εμβάθυνσης και έρευνας που επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική πράξη.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά, σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/-τρια δηλώνει τους διδάσκοντες και τα θέματα της επιλογής του/της, κατά σειρά προτίμησης, και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/-τριών σε ομάδες.