Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E115
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα αποτελεί μια ανασκόπηση στα γεγονότα που άλλαξαν τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες για να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους. Στόχος του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση μιας κριτικής προσέγγισης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και της καθολικής επικράτησης της ‘κουλτούρας της εικόνας’.
Η αναπαράσταση στην αρχιτεκτονική είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αλλά όχι αυτοσκοπός. Η δημιουργία μιας εικόνας είναι μια απόπειρα οπτικοποιήσης, μια προβολή, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης. Οι αναπαραστάσεις, είτε απεικονίζουν τον πραγματικό χώρο είτε όχι, έχουν κύριο στόχο να διαφυλάσσουν τις ιδέες και να τις κάνουν ακόμα πιο ορατές. Επομένως, η αναπαράσταση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
Οι εικόνες, βέβαια, διέρρευσαν και σταμάτησαν να είναι αποκλειστικά και μόνο ένα εργαλείο μέσα στο εργαστήριο του αρχιτέκτονα. Μέσα επικοινωνίας όπως τα περιοδικά ή τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό, αν όχι αποκλειστικά, στις εικόνες. Τα περιοδικά του 20ου αιώνα συνδιαμόρφωσαν τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή. Χωρίς την ύπαρξή τους οι αρχιτεκτονικές εξελίξεις του προηγούμενου αιώνα θα ήταν αρκετά διαφορετικές. Άραγε, στο μέλλον, θα ισχύει το ίδιο και για τα ψηφιακά μέσα της εποχής μας;
Το μάθημα βασίζεται σε σειρά διαλέξεων και σε σεμινάρια προετοιμασίας της τελικής εργασίας με θέμα την κριτική ανάλυση μιας εικόνας.