Κωδικός Μαθήματος 
ARC_020
Διδακτικές Μονάδες 
12

Κάθε νέα αρχή κλονίζει τα ως τώρα δεδομένα της πραγματικότητας. Το πρώτο έτος της αρχιτεκτονικής σπουδής αποτελεί γενική εισαγωγή, από τη μία πλευρά, στην κοινωνία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και από την άλλη, στη φύση, τον ρόλο και το πλαίσιο [context] της αρχιτεκτονικής. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, η εμπειρία του πρώτου έτους αποτελεί ταυτόχρονα εστιασμένη έρευνα και διαισθητική ανακάλυψη.
 

Δεύτερο εξάμηνο: Ανακαλύπτοντας πραγματικότητες

Το δεύτερο εξάμηνο αποτελεί διεύρυνση και προέκταση των διαδικασιών, έρευνας και δεξιοτήτων, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου μέσα από το διάγραμμα, από παραδείγματα και συστηματική μελέτη αρχιτεκτονικών αναφορών και τον ακόλουθό τους μετασχηματισμό ιδεών, ?μηχανισμών και στρατηγικών. Το πλαίσιο εργασίας είναι ο κάνναβος των εννέα τετραγώνων: ξεκινώντας από ένα εγγεγραμμένο αλλά διαισθητικό σκαρίφημα των φοιτητών, ένα σχέδιο αναπτύσσεται συστηματικά και μετασχηματίζεται σε σειρές κατασκευών και τελικά, σε κλίμακα που