Κωδικός Μαθήματος 
ARC_640
Διδακτικές Μονάδες 
6

Το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 4 εμβαθύνει σε θέματα σχεδιασμού σύνθετων φορέων και κατασκευών (κλειστών ή ανοικτών) από ξύλο ή μέταλλο, ή και συνδυασμό τους, την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, θεμάτων προκατασκευής, κ.ά. Δίνεται έμφαση στη μελέτη οικοδομικών λεπτομερειών μη συμβατικών κατασκευών μέσα από τον αναλυτικό σχεδιασμό της συνδεσμολογίας των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σε συνδυασμό με τη σύνθεση ελαφρών στοιχείων του εξωτερικού περιβλήματος κτηρίων. Όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο στα πλαίσια των μαθημάτων επιδιώκεται η ανάπτυξη της αντίληψης των κατασκευαστικών τεχνικών των συγκεκριμένων δομικών συστημάτων: δηλαδή της έννοιας της δομής και της γεωμετρίας των κτιρίων από μέταλλο, ξύλο, γυαλί κλπ., των φορέων τους, των διαφόρων οικοδομικών συστημάτων και της σχέσης κατασκευαστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής. Ακόμη έμφαση θα δοθεί στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στοιχείων μιας μελέτης εφαρμογής, στην ενσωμάτωση συστημάτων στην κατασκευή και στη μελέτη επιμέρους στοιχείων της. 

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Οικοδομική Τεχνολογία 3. Ασχολείται με επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις ελαφριές κατασκευές και περαιτέρω εμβάθυνση στα στοιχεία που ήδη διδάχθηκαν. Είναι απαραίτητη η γνώση που αποκτήθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο, παρ’ όλο που τυπικά δεν αποτελεί προ-απαίτηση για το μάθημα σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος.

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

  • Ιδιότητες των ελαφρών υλικών
  • Φάσεις μελέτης – Σχέδια – Απαιτήσεις.
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα Περιβλήματος Κτηρίων. Τομές - Όψεις 
  • Εφαρμογές του φέροντα οργανισμού και του Κτηριακού Κελύφους στις Ελαφριές Κατασκευές. (Θεμελιώσεις, τοιχοποιίες, πετάσματα, επικαλύψεις, οροφές, στέγες)
  • Ελαφρά χωρίσματα - ξηρή δόμηση
  • Ενσωμάτωση συστημάτων στο κτήριο.
  • Σχεδιασμός Λεπτομερειών – Η Σύνθεση της Λεπτομέρειας
  • Περιβαλλοντική συμπεριφορά και κύκλος ζωής των ελαφρών υλικών.