Κωδικός Μαθήματος 
ARC_991
Διδακτικές Μονάδες 
10

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Οι φοιτητές του πέμπτου έτους εκπονούν Διπλωματική Εργασία η οποία είναι το επιστέγασμα των σπουδών τους και η ευκαιρία ολοκληρωμένης παρουσίασης εκ μέρους τους των γνώσεων που απέκτησαν και των δεξιοτήτων τους στην επίλυση ενός πολύπλοκου συνθετικού ή την επεξεργασία ενός σύνθετου θεωρητικού θέματος. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το πέμπτο έτος. Η Διπλωματική Εργασία 1 αποτελεί εργασία προετοιμασίας του θέματος της διπλωματικής και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία ή διαδικασίες: την εκπόνηση έρευνας σχετικής με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και παρουσίαση των βασικών στοιχείων (στατιστικών, φωτογραφικών, ιστορικών, τυχόν συνεντεύξεις, στοιχεία γηπέδου, κλπ.) και συμπερασμάτων στο τέλος του ενάτου εξαμήνου.
Η Διπλωματική 1 είναι αυτοτελές μάθημα που βαθμολογείται ανεξάρτητα από τη Διπλωματική 2. Η Διπλωματική 1 βαθμολογείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.