Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

 

Το μάθημα ARC_095 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στοχεύει στην εμβάθυνση σε ειδικότερους τομείς και προσεγγίσεις σχεδιασμού. Περιλαμβάνει ως "ομπρέλα" μια σειρά από κατευθύνσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω και ήταν στο παρελθόν τα Ειδικά Εργαστήρια Σχεδιασμού.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις που ακολουθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου:

Κατεύθυνση: Αποκατάσταση Κτιρίων

Η κατεύθυνση έχει ως αντικείμενο την τεκμηρίωση και τη μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτηρίων καθώς και το σχεδιασμό συγχρόνων κτηρίων σε ιστορικό περιβάλλον εν γένει. Στο εργαστήριο θα αποτυπωθεί με σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικής ένα μικρό κτήριο ή ένα μικρό οικοδομικό συγκρότημα σε ιστορικό οικισμό, θα συζητηθούν και θα αντιμετωπισθούν θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα μεταχείρισης, καθώς και ειδικές τεχνικές στερέωσης και ενίσχυσής τους. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι και η παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

 

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, Μουσείων, Εκθέσεων

Η κατεύθυνση έχει ως αντικείμενο τον συσχετισμό του αρχιτεκτονικού χώρου με τον εκθεσιακό χώρο ως στρατηγική πρόταση. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές , οι οποίες/οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην σχέση ανάμεσα στον χώρο, το περιεχόμενο της έκθεσης και την εμπειρία της. Θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν το πεδίο μέσα από την ιδιότητα του επιμελητή/τριας και του σχεδιαστή/τριας του χώρου, των μέσων, και του τρόπου διάδρασης με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η έκθεση είτε δια ζώσης είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Αντικείμενο της διερεύνησης θα αποτελέσει το Βιομηχανικό παρελθόν της πόλης της Πάτρας στην υλική και άυλη μορφή του.

 

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH304/

Το εργαστήριο αφορά στον σχεδιασμό καινοτόμων κατασκευών οι οποίες είναι προσωρινές, και επαναχρησι-μοποιούμενες. Ο εφήμερος χαρακτήρας των κατασκευών αυτών έχει επιπτώσεις τόσο στη θεωρητική προσέγγιση στο σχεδιασμό τους όσο και στην τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν, μικρής κλίμακας «περίπτερο», pavilion, που θα λειτουργεί και σαν έργο επίδειξης ευρηματικότητας ως προς τη χρήση των υλικών, τη τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής, τη προσαρμογή του σε περιβαλλοντικές παραμέτρους, την μορφολογική και τεκτονική του έκφραση. Η κατανόηση και μελέτη των μετασχηματισμών στο χώρο, και των μηχανισμών που τους επιτρέπει να αλλάζουν γεωμετρική και λειτουργική μορφή, είναι προϋπόθεση για τη σχεδιαστική διαδικασία. Η μεθοδολογία του σχεδιασμού των κατασκευών αυτών περιλαμβάνει και μελέτη συνδεσμολογίας καθώς και τη παραμετρική περιγραφή και κινηματική ανάλυση τους.

 

Κατεύθυνση: Computation Design / Ψηφιακοί Μηχανισμοί
eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH508/

H κατεύθυνση αφορά στη σύζευξη προγραμματισμού & σχεδιασμού. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές , οι οποίες/οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ψηφιακό πεδίο εντάσσοντας προγραμματιστικές διαδικασίες στο σχεδιασμό. Έχει διττό, τεχνικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα: Το τεχνικό τμήμα αφορά την εμβάθυνση στις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον Rhino / Grasshopper, ενώ το σχεδιαστικό τμήμα διερευνά την εφαρμογή των διεργασιών προγραμματισμού, σε συνθετικά αρχιτεκτονικά θέματα και τον ισχυρότερο συσχετισμό ιδέας, σχεδιασμού, συστήματος και υλοποίησης.

 

Κατεύθυνση: Χωροταξία
eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH329/

Ο χώρος ως ο υποδοχέας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελεί εννοιολογικό και επιστημονικό αντικείμενο ενός ευρύτατου φάσματος θετικών και θεωρητικών επιστημών αλλά ταυτόχρονα είναι και το αντικείμενο συγκεκριμένων πολιτικών και επεμβάσεων. Αυτός ο δυϊσμός (μελέτη, ανάλυση – επέμβαση, δράση) οριοθετεί όλες τις επιστήμες και τεχνικές / πολιτικές που ασχολούνται με το χώρο και την ανάπτυξη, όπως Γεωγραφία, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία, Πολεοδομία, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, κλπ. Η κλίμακα του χώρου αναφοράς αλλά και η θεματική προσέγγιση (τομεακή, κλπ.) είναι ουσιαστικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των επιστημών. Με την έννοια αυτή η Χωροταξία, και συνεπώς και ο Χωροταξικός σχεδιασμός, είναι έννοιες ευρύτερες από εκείνες της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού εφόσον οι δεύτερες αποτελούν ειδικότερες περιπτώσεις των πρώτων (μικρότερος χώρος αναφοράς). Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός και αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η συστηματική εφαρμογή θεωρητικών αρχών και τεχνικών της χωροταξίας και της χαρτογραφίας (και κυρίως της τεχνολογίας των ΓΣΠ) για τη μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμό επιλεγμένης περιοχής χωροταξικής κλίμακας. Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής συλλογικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη / συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών της χωροταξίας και της χαρτογραφίας.

 

Κατεύθυνση: Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο

"Τίποτα δεν είναι πιο αόρατο από ένα μνημείο", γράφει ο Musil το 1927. Γιατί αποτυγχάνει η λειτουργία  μνημόνευσης στα παραδοσιακά μνημεία; Γιατί τα ιστορικά μέσα τέχνης, το πάθος, η παθητική θέαση, ο διδακτισμός είναι σήμερα ανεπαρκή εργαλεία για να κάνουμε ορατό το παρελθόν και να σκεφτούμε τη σχέση του με το παρόν; Πώς οι σύγχρονες πρακτικές τέχνης στο δημόσιο χώρο κινητοποιούν το κοινό να αναλάβει την εργασία της μνήμης; Πώς έχουν αλλάξει ο λόγος και οι τακτικές μνημόνευσης στην πόλη, μετά την "έκρηξη της μνήμης" της δεκαετίας του '90, τις μαζικές προσφυγικές ροές και τις αναβιώσεις της εθνικής ταυτότητας; Το εργαστήριο θα αναπτύξει μια ερευνητική μεθοδολογία βασισμένη στην «αρχαιολογία της μετανάστευσης» για τη μελέτη του αυτοσχέδιου καταυλισμού Αφγανών προσφύγων στην Πάτρα, που κατεδαφίστηκε το 2009 και θα εργαστεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αντι-μνημείου στην Πάτρα. Το μάθημα απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη στο δημόσιο χώρο, όπως συνδέεται με τη σημείωση της μνήμης και τη σημερινή συζήτηση για τις αισθητική, ιδεολογική και πολιτική λειτουργία των μνημείων. Το μάθημα θα διεξάγεται τη Δευτέρα στις 6:00 μ.μ.