Διδακτικές Μονάδες 
4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής Ορολογίας Ι για Αρχιτέκτονες είναι: Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ορολογία της επιστήμης τους ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την αγγλική βιβλιογραφία. Η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών συνδυασμών γλωσσικών λειτουργιών ώστε οι φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνέδρια, να παρουσιάζουν εργασίες και έρευνες και να επικοινωνούν είτε γραπτά είτε προφορικά για επιστημονικά θέματα. Η ικανότητα εφαρμογής γραπτών και προφορικών οδηγιών καθώς και η αναπαραγωγή τους σε κείμενο ή προφορικό λόγο.

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
Η κακοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς τις τελευταίες δεκαετίες, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομκών παραγόντων, είναι μια πραγματικότητα. Γι΄ αυτό η εξάσκηση των φοιτητών στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ποιοτικών εκείνων στοιχείων που καθιστούν τα κτήρια και τα σύνολα διατηρητέα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος επιλογής Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων I. Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους νέους αρχιτέκτονες τις πρώτες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν στο μέλλον στη συντήρηση, αναστήλωση, ένταξη νέων χρήσεων και την προβολή των ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Η αποκατάσταση συνδέεται άμεσα με την έρευνα σε όλους τους τομείς. Έτσι χρειάζεται η συμβολή και άλλων επιστημών και ειδικοτήτων στην πραγματοποίηση ενός σοβαρού έργου, του οποίου όμως τον συντονισμό και την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο αρχιτέκτονας. Πέραν των γενικών επιστημονικών γνώσεων, το ενδιαφέρον για την ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, καθώς και η ευχέρεια επίλυσης οικοδομικών προβλημάτων είναι βασικές προϋποθέσεις για όποιον αποφασίσει να εμβαθύνει στα θέματα αποκατάστασης.

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το μάθημα αποτελεί μια ανασκόπηση στα γεγονότα που άλλαξαν τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες για να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους. Στόχος του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση μιας κριτικής προσέγγισης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και της καθολικής επικράτησης της ‘κουλτούρας της εικόνας’.
Η αναπαράσταση στην αρχιτεκτονική είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αλλά όχι αυτοσκοπός. Η δημιουργία μιας εικόνας είναι μια απόπειρα οπτικοποιήσης, μια προβολή, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης. Οι αναπαραστάσεις, είτε απεικονίζουν τον πραγματικό χώρο είτε όχι, έχουν κύριο στόχο να διαφυλάσσουν τις ιδέες και να τις κάνουν ακόμα πιο ορατές. Επομένως, η αναπαράσταση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

 

ARC_Ε203 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό ειδικών χωροκατασκευών τεχνολογικής αιχμής με έμφαση στις προσωρινές, και επαναχρησιμοποιούμενες. Ο εφήμερος χαρακτήρας των κατασκευών αυτών έχει επιπτώσεις τόσο στη θεωρητική προσέγγιση τους στο σχεδιασμό, όσο και στην τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες. Oι κατασκευές αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από πολύπλοκη μεταβαλλόμενη γεωμετρία και για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην κατανόηση και μελέτη των μετασχηματισμών τους στο χώρο και των μηχανισμών που τους επιτρέπουν να αλλάζουν γεωμετρική και λειτουργική μορφή.

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Ο αστικός σχεδιασμός συχνά αντιμετωπίζεται ως συνοπτική αρχιτεκτονική σε μεγάλη κλίμακα. Η ελλιπής αυτή θεώρηση οδηγεί αναπόφευκτα τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και της πόλης γενικότερα προς αδέξιους χειρισμούς τόσο με κριτήρια αρχιτεκτονικού, όσο και με κριτήρια αστικού σχεδιασμού. Το «Αστικό Αλφάβητο: Εννοιες και Μορφές στον Αστικό Σχεδιασμό» επιδιώκει να παράσχει εφόδια, εννοιολογικά και σχεδιαστικά, για την αρτιότερη κατανόηση του αστικού φαινομένου, των παραμέτρων που το πλαισιώνουν και τον περιεκτικότερο σχεδιασμό του αστικού τοπίου.

ARC_Ε301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1
Κινηματογράφος, αρχιτεκτονική και πόλη.
Καμία άλλη τέχνη δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πόλη όσο η τέχνη του κινηματογράφου. Η δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών αναφορών που διαμορφώνουν την ατομική και συλλογική ταυτότητα. Μέσα από τον κινηματογράφο αποκτούμε παραστάσεις από μακρινούς τόπους. Δεν είναι σπάνιες ακόμη, οι περιπτώσεις εκείνες όπου η διάδοση των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων συμβάλλει στον καθορισμό της ιδιαίτερης ταυτότητας μιας πόλης.

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Εσωτερικών Χώρων. Η οργάνωση και η ποιότητα του εσωτερικού χώρου συνιστά κεντρικό ζήτημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης και της οικειοποίησης του χώρου από τον άνθρωπο. Με την έλευση του μοντερνισμού, ο εσωτερικός χώρος αναδεικνύεται σε κεντρικό αίτημα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το μάθημα επικεντρώνεται στην συνοπτική παρουσίαση τυπολογιών σύγχρονων χώρων εκπαίδευσης, εργασίας, εμπορίου, αναψυχής και πολιτισμού, με αναφορά στα κύρια στάδια εξέλιξης τους στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα στη Δύση.

ARC_E403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1B
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ειδικά θέματα που αφορούν στο Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε μικρή κλίμακας. Το περιεχόμενο δομείται σε μια σειρά θεματικών διαλέξεων που παρουσιάζουν βασικές αναφορές με παραδείγματα και εισάγουν προς συζήτηση επιμέρους θέματα όπως: η αρχές της εργονομίας, οι λογικές και τα στοιχεία επιμερισμού του χώρου, ο ρόλος του μόνιμου και κινητού εξοπλισμού στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού χώρου, βασικές αρχές του φυσικού και τεχνητού φωτισμού, η κατασκευαστική, υλική και οπτική διάρθρωση των επιφανειών των χώρων, ο ρόλος του διακόσμου, των γραφιστικών στοιχείων και των ψηφιακών τεχνολογιών στη συγκρότηση ταυτότητας του χώρου.

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχιτεκτονική και την κτηριολογία των εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα, εστιάζοντας στην αντιπροσωπευτικότερη για την Ελλάδα περίπτωση των μουσείων. Συγκεκριμένα, εξετάζει την εξέλιξη του μουσείου ως κτηρίου και δείχνει πώς αντιλήψεις για το χώρο και τη χωρική οργάνωση εξελίχθηκαν παράλληλα με τη μορφή του: από την ποικιλία των χώρων έκθεσης κατά τον 16ο αιώνα και τους αναγνωρίσιμους αρχιτεκτονικούς και χωρικούς τύπους που καθιερώθηκαν τον 19ο αιώνα, μέχρι την ετερογένεια και τον πειραματισμό που χαρακτηρίζουν τον σχεδιασμό των σύγχρονων μουσείων. Εστιάζοντας στον σύγχρονο πειραματισμό, προτείνει μια επισκόπηση των πρoσφάτων εξελίξεων, ιδωμένων μέσα από βασικές τάσεις που τον χαρακτηρίζουν: Το Mουσείο ως Mοναδικό Kτήριο, Η Mορφή του Kτηρίου ως Έκφραση του Νοήματός του, Το Μουσείο και η Πόλη.

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη σύγχρονη αρχιτεκτονική προσεγγίζοντας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 1) τις συνθήκες και τα δεδομένα του 20ού αιώνα τα οποία υπαγορεύουν τις επιλογές της αρχιτεκτονικής, 2) τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνεται η αρχιτεκτονική. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στο να προβληματίσει τους φοιτητές πάνω στην έννοια του μοντέλου και του πρωτοτύπου στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, με επίκεντρο τις έννοιες της μίμησης και της καινοτομίας ως κρίσιμες έννοιες του δυτικού πολιτισμού.

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Η κατανόηση και αφομοίωση βασικών θεωρητικών αρχών και τεχνικών της χαρτογραφίας και ειδικότερα της θεματικής χαρτογραφίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), η απόκτηση ικανοποιητικής δεξιότητας στη χρήση επιλεγμένου λογισμικού ΓΣΠ και η εμβάθυνση σε επιλεγμένα θεωρητικά και τεχνικά θέματα της θεματικής χαρτογραφίας είναι ο σκοπός του μαθήματος. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει σειρά από καθ’ έδρας διαλέξεων (θεωρία), πρακτική εξάσκηση με τη χρήση επιλεγμένου λογισμικού και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας.

ARC_E805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
Το εργαστήριο θα διερευνήσει τον σχηματισμό και την ενσωμάτωση Διατάξεων Πολιτικής Ανατομίας στον Αρχιτεκτονικό Λόγο. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το μάθημα θα επικεντρωθεί αρχικά στην εννοιολογική διερεύνηση πρακτικών κατεργασίας του σώματος (Συσκευές Σχόλης - Ανάρρωσης - Θεραπείας - Αναπαραγωγής Συμβόλων-Προτύπων) ενώ στη συνέχεια θα καταγράψει και θα αναλύσει τη χωρική διατύπωση τους. Σκοπός η κριτική επαναδιατύπωση των ανωτέρω διατάξεων στον αρχιτεκτονικό λόγο.

ARC_Ε901 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1
Τo μάθημα επιλογής ARC_E901 Ανεξάρτητη Σπουδή 1 Ελεύθερης Επιλογής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν και να ασχοληθούν με συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν προσδιορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Η θεματολογία ποικίλει ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανεξάρτητης σπουδής και εντάσσονται στα γενικά πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υπολοίπων υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής του ΠΠΣ.

ARC_EE01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1
Τo μάθημα επιλογής ARC_EE01 Ανεξάρτητη Σπουδή 1 Ελεύθερης Επιλογής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν και να ασχοληθούν με συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν προσδιορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Η θεματολογία ποικίλει ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανεξάρτητης σπουδής και εντάσσονται στα γενικά πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υπολοίπων υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής του ΠΠΣ.

H'

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ARC_ΓΕ024        ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ARC_ΗΜ905      ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ARC_ΠΟ3803    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
ARC_ΠΟ4711    ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ARC_ΕΕΔΙ01      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ARC_ΕΕΔΙ05      ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ανενεργό)
ARC_ΕΕΔΙ07      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι
ARC_ΕΕΔΙ09      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ARC_ΕΕΔΙ11      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Ανενεργό)
ARC_ΕΕΔΙ13      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (Ανενεργό)
ARC_ΕΕΔΙ15      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ARC_ΔE1           ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ KAI ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ARC_ΘΣ0813    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ARC_ΘΣ024      ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (1900-1960)
ARC_ΘΣ031      ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ARC_ΘΣ569      ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, NOUVELLE VAGUE, FREE CINEMA (Ανενεργό)
ARC_ΦΙ101       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ARC_ΦΙ503       ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1670-1830
ARC_ΦΙ108      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ARC_ΦΙ301      Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ
ARC_ΦΣ101     ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ARC_ΦΣ102     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι
ARC_ΦΣ4002   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Ανενεργό)
ARC_ΙΑ101       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ARC_ΙΑ102       ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ARC_ΙΑ511       ΥΛΙΚOΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ
ARC_ΕΟΙΚ1      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ARC_ΦΥ307     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ