Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E802
Διδακτικές Μονάδες 
4

Κάθε εξάμηνο επιλέγεται και διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Ενδεικτικά τα εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα αφορούν: χαρτογραφική άλγεβρα, γεωκωδικοποίηση, ζωνοποίηση, ανάλυση “γειτνίασης”, χωρική στατιστική, κλπ.

Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής εργασίας, η πορεία της οποίας καθορίζει εν πολλοίς και το βάθος της θεωρητικής προσέγγισης. Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της εργασίας, η οποία απαιτεί και συστηματικές συναντήσεις για διορθώσεις, κατευθύνσεις, παρουσίαση, κλπ.

Περιεχόμενο του μαθήματος-Ύλη:

 • Ε1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
 • Ε2. Στοιχεία χωρικής ανάλυσης
 • Ε3. Στοιχεία από τις χωρικές βάσεις δεδομένων
 • Ε4. Πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένο λογισμικό ΓΣΠ
 • Ε5. Πράξεις επί χαρτών – Χαρτογραφική άλγεβρα
 • Ε6. Πράξεις επί χαρτών – Χαρτογραφική άλγεβρα
 • Ε7. Πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένο λογισμικό ΓΣΠ
 • Ε8. 2Δ Χωρικά μοντέλα
 • Ε9. 3Δ Χωρικά μοντέλα
 • Ε10. 3Δ Χωρικά μοντέλα
 • Ε11. Πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένο λογισμικό ΓΣΠ
 • Ε12. Παρακολούθηση – Καθοδήγηση εργασιών
 • Ε13. Ολοκλήρωση του μαθήματος - Συζήτηση