Κωδικός Μαθήματος 
ARC_230
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα της «Δομικής Μηχανικής Ι» διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και έχει ως στόχο την παρουσίαση των μεθόδων που διαθέτουν οι μηχανικοί για την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών και των αρχών στις οποίες βασίζονται. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Στατικής και πως αυτές συνδέονται με την Αρχιτεκτονική των κτηρίων. Εξετάζονται οι διάφοροι τύποι δομικών μελών που συνθέτουν ένα φορέα και τα διαφορετικά είδη φορτίων. Αναλύονται οι τρόποι στήριξης και σύνδεσης των δομικών μελών για τη δημιουργία ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Γίνεται εκτενής παρουσίαση των εξισώσεων ισορροπίας που αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ανάλυση απλών ισοστατικών φορέων (στοιχεία δοκών, δικτυώματα κ.λ.π.) και σύνθετων ισοστατικών σχηματισμών. Υπολογίζονται οι αντιδράσεις στις στηρίξεις και η εσωτερική ένταση των προαναφερθέντων φορέων. Αναλύεται η έννοια της τάσης και ο ρόλος της στον έλεγχο αντοχής των φορέων και στην επιλογή των υλικών για τη κατασκευή τους.