Κωδικός Μαθήματος 
ARC_060
Διδακτικές Μονάδες 
12

 

Πρόκειται για το έκτο μάθημα σε μια σειρά οκτώ εργαστηριακών μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αντικείμενο του είναι ο σχεδιασμός κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος σε φυσικό ή προαστιακό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται παραδειγματικά έργα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και διδάσκονται διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και κτηριολογικής επεξεργασίας. Εξετάζεται η συμβολική διάσταση του δημόσιου κτηρίου και ο ρόλος του στο φυσικό περιβάλλον και διερευνώνται διαφορετικά υποθετικά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη της ζωής στην ύπαιθρο.

Αντικείμενο μελέτης είναι ένα κτήριο δημοσίου ενδιαφέροντος στο φυσικό τοπίο. Το κτηριολογικό πρόγραμμα και οι βασικές παραδοχές του σχεδιασμού προσδιορίζονται από κάθε διδάσκοντα με τη συμβολή των σπουδαστών. Οι σπουδαστές εργάζονται είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δύο ατόμων.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης που απαιτεί η επίλυση ενός συνθετικού προβλήματος μέσης κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προσδιορισμό του εννοιολογικού υποβάθρου για την τεκμηρίωση των συνθετικών ιδεών, καθώς επίσης και στην παρουσίαση των προτάσεων με σχέδια, εικόνες και προπλάσματα.

Βασικά ζητήματα διερεύνησης είναι: ο προσδιορισμός του κτιριολογικού προγράμματος, η κυκλοφοριακή διάρθρωση του κτηρίου και η προσαρμογή του στο φυσικό τοπίο, και η αναπαράσταση του δημόσιου χώρου μέσα από εμβληματικές εικόνες.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από ομιλίες και σεμινάρια εμβάθυνσης σε βασικά ζητήματα αρχιτεκτονικής θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδιασμού. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διεξάγεται με τον χωρισμό των σπουδαστών σε μικρές ομάδες 15-20 ατόμων. Τα εργαστήρια σχεδιασμού προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους σπουδαστές. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την κριτική στις εργασίες από τον διδάσκοντα, αλλά και τους ίδιους τους σπουδαστές, καθώς επίσης και οργάνωση εξάωρων εργαστηρίων επεξεργασίας των θεμάτων στο σχεδιαστήριο. 

Το μάθημα προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5 και 6, οι σπουδαστές / σπουδάστριες:
Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορία και τη συμβολική διάσταση των δημοσίων κτηρίων.
Είναι σε θέση να οργανώσουν σύνθετα κτηριολογικά προγράμματα με βάση διαφορετικά υποθετικά σενάρια.
Διαθέτουν την ικανότητα διατύπωσης συνθετικών αρχιτεκτονικών ιδεών που υποστηρίζονται από ενδελεχή έρευνα, ανεπτυγμένο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού.
Κατέχουν βασικές γνώσεις κτηριολογικής οργάνωσης κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος.
Έχουν εξελίξει τις δεξιότητες τους στον χειρισμό των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων της αρχιτεκτονικής (σχέδιο και κατασκευή προπλασμάτων) και έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των ψηφιακών μέσω τρισδιάστατης αναπαράστασης.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής /φοιτήτρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών σε ομάδες.