Κωδικός Μαθήματος 
ARC_980
Διδακτικές Μονάδες 
14

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία» συνιστά μια από τις δυο απαιτήσεις για τη λήψη του διπλώματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μέσω αυτής πιστοποιείται η ικανότητα του φοιτητή να διεξαγάγει (μη σχεδιαστική) έρευνα επαρκούς βαθμού πρωτοτυπίας. Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική έρευνα και τη συγγραφική εργασία, τόσο καθ’ εαυτές, όσο και ως απαραίτητες προϋποθέσεις μιας ενημερωμένης άσκησης της αρχιτεκτονικής. Επίσης αποσκοπεί στην πρακτική άσκησή τους στη διεξαγωγή έρευνας. Το μάθημα εισάγει την έννοια της έρευνας γενικά, ως καινοτομικής δημιουργίας νέας γνώσης, και ειδικά, στα ποικίλα πεδία του σχεδιασμού, ως πρωτότυπης αναδιάταξης δεδομένης γνώσης. Σχολιάζει την επιστημολογική ιδιοτυπία της αρχιτεκτονικής μεταξύ τέχνης και επιστήμης, μεταξύ θετικής και ανθρωπιστικής επιστήμης και την εξ αυτής προκύπτουσα πολλαπλότητα δυνατών προσεγγίσεων και ερευνητικών δυνατοτήτων. Εισάγει τη μεθοδολογία διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας (εντοπισμός και επεξεργασία της βιβλιογραφίας, ορισμός του ερευνητικού ερωτήματος, επεξεργασία της μεθόδου, διεξαγωγή της έρευνας με συλλογή ή παραγωγή δεδομένων, την επεξεργασία τους, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη συγγραφή ή άλλη απόδοση των συμπερασμάτων προς κοινοποίηση). Εισάγονται οι διαφορετικές ερευνητικές μέθοδοι (βιβλιογραφική, αρχειακή έρευνα, επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή, χαρτογράφηση, συνεντεύξεις, οπτική ανάλυση, κλπ) που είναι διαθέσιμες στον αρχιτέκτονα. Εισάγονται ζητήματα διεπιστημονικότητας και γίνεται αναφορά σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας και ορθών πρακτικών στην έρευνα.

Τελικό παραδοτέο είναι μια ερευνητική εργασία επαρκούς πρωτοτυπίας έκτασης 6-8.000 λέξεων πάνω σε θέμα επιλογής του φοιτητή. Ανάλογα με το θέμα προσδιορίζεται η ενδεδειγμένη μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας, επεξεργασίας των δεδομένων και παρουσίασης των συμπερασμάτων.