Κωδικός Μαθήματος 
ARC_301
Διδακτικές Μονάδες 
6
Course Code 
ARC_301
Συντονιστές 

Αποτελεί το πρώτο στην σειρά δύο μαθημάτων που αποσκοπούν στην προσαρμογή των συνθετικών επιλογών στις επιταγές των φυσικών παραμέτρων, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών με το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραγόντων του σχεδιασμού που επιτρέπουν την ανταπόκριση στο αρχιτεκτονικό ζητούμενο με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο καθώς και η παροχή αντιστοίχων θεωρητικών γνώσεων, υπολογιστι-κών μεθόδων και γενικότερα εργαλείων σχεδιασμού. Το μάθημα οργανώνεται σε 3 ενότητες διαλέ-ξεων/θεμάτων που τρέχουν παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στη πρώτη γίνονται παρουσιάσεις και διαλέξεις που αφορούν στη ποιοτική αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων και καλύ-πτουν το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο καθώς και ειδικά θέματα αειφορικού σχεδιασμού. Στην δεύ-τερη ενότητα παρουσιάζονται ποσοτικά εργαλεία σχεδιασμού (υπολογισμός ηλιακής γεωμετρίας, θερμοδυναμική συμπεριφορά υλικών, κίνηση αέρα στα κτήρια, κλπ. και τα αντίστοιχα υπολογιστικά μοντέλα) και η τρίτη την εκπόνηση ασκήσεων και θεμάτων στα οποία γίνεται χρήση τόσο των ποιοτι-κών όσο και των ποσοτικών εργαλείων σχεδιασμού.