Κωδικός Μαθήματος 
ARC_301
Διδακτικές Μονάδες 
6

Από τα έξυπνα κτίρια και τα συστήματα κινητικότητας μέχρι τις αυτοματοποιημένες μεθόδους κατασκευής και τις κυκλικές προσεγγίσεις για την επαναχρησιμοποίηση πόρων, η τεχνολογία πληροφοριών και η συστημική σκέψη αλλάζουν την προοπτική στον αειφορικό σχεδιασμό. Μια πιο ολιστική προσέγγιση που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιριακών, αστικών και κινητικών συστημάτων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον άνθρωπο, συμπληρώνει και επεκτείνει τις παραδοσιακές στρατηγικές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Μια τέτοια συστιμική προσέγγιση απαιτεί, αφενός, την κατανόηση της βιωσιμότητας ενός συστήματος ως παράγοντα που εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις των συστατικών τμημάτων του και, αφετέρου, την εξοικείωση με τις θεωρίες, τα εργαλεία και τις μεθόδους για τον ορισμό, την ανάλυση, τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση αυτών των αλληλεπιδράσεων σε όλες τις κλίμακες.

Το μάθημα προσεγγίζει το θέμα του αειφορικού σχεδιασμού κτιριακών, αστικών και κινητικών συστημάτων μέσω της θεωρίας και επιστήμης συστημάτων. Εισάγει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τις γνώσεις για την ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοίωση συνθετων συστημάτων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν για την κατανόηση, πλαισίωση και προσέγγιση ζητημάτων βιωσιμότητας στον αρχιτεκτονικό ή αστικό σχεδιασμό. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να εξετάζουν ποιοτικά τα οφέλη, τα κόστη και τους περιορισμούς απόδοσης των συστημάτων, πώς να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα και πώς να χρησιμοποιούν διαγραμματικές μεθόδους, διαδραστικές προσομοιώσεις και δεδομένα για τη διερεύνηση σεναρίων για την ποιοτική αντιμετώπισή τους. Έμφαση δίνεται στα συμμετοχικά συστήματα, στον διαμοιρασμό πόρων και στις κυκλικές οικονομίες με εφαρμογές στα συστήματα κοινόχρηστης κινητικότητας, διαβίωσης και εργασίας.

Το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις, επιδείξεις, ένα εργαστηριακό θέμα σχεδιασμού, παρουσιάσεις φοιτητών και ενίοτε προσκεκλημένους ομιλητές. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε δύο θεματικές περιοχές, οι οποίες διδάσκονται εναλλάξ. Η πρώτη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κελύφους των κτιρίων μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης. Η δεύτερη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στα αστικά συστήματα και τα συστήματα κινητικότητας και στις κυκλικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού. Το εργαστηριακό θέμα σχεδιασμού συνθέτει αυτές τις δύο θεματικές περιοχές. Συλλογικά, τα θέματα, οι τεχνικές και οι τεχνολογίες στις δύο θεματικές περιοχές καλύπτουν τις έννοιες των παθητικών, ενεργητικών και συμπεριφορικών στρατηγικών αειφορικού σχεδιασμού. Λόγω του εύρους των θεμάτων που καλύπτονται, δεν υπάρχει ενιαίο σύγγραμμα για το μάθημα. Παρέχεται κατάλογος προτεινόμενων αναγνωσμάτων σε συνδυασμό με σημειώσεις διαλέξεων.

Εβδομαδιαία θέματα (υπόκεινται σε αλλαγές)

 • Εισαγωγή στην αειφορία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κυκλικός σχεδιασμός
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός και ανάλυση 1: το κέλυφος του κτιρίου
 • Συστήματα κοινόχρηστης κινητικότητας (MoD)
 • Δυναμική συστημάτων και ανάλυση αιτιωδών βρόχων
 • Σχεδιασμός και ανάλυση 2: Φυσική
 • Εργαστηριακές διορθώσεις
 • Ενδιάμεσες παρουσιάσεις
 • Διάλεξη προσκεκλημένου για την κυκλικότητα / Δυναμική συστημάτων και μοντελοποίηση συμπεριφοράς
 • Εργαστηριακές διορθώσεις
 • Εργαστηριακές διορθώσεις
 • Πόλεις και κινητικότητα: Χρήσεις γης, κτιριακό πρόγραμμα και βιωσιμότητα των συστημάτων MoD / Προσκεκλημένη διάλεξη για την υπολογιστική αστική βιωσιμότητα
 • Τελικές παρουσιάσεις