Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH508/

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές , οι οποίες/οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη χρήση του Rhino και, με το plugin Grasshopper, να ενσωματώσουν προγραμματιστικές διαδικασίες στον σχεδιασμό. Αφορά στις βασικές αρχές, τεχνικές και εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού. Έχει διττό, τεχνικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα: Το τεχνικό τμήμα αφορά την εμβάθυνση στις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον Rhino / Grasshopper. Το σχεδιαστικό τμήμα διερευνά την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών σε συνθετικά αρχιτεκτονικά προβλήματα και τον ισχυρότερο συσχετισμό σχεδίου και υλοποίησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η στοιχειώδης εξοικείωση με το περιβάλλον του Rhino και η δυνατότητα αφαιρετικής - διαγραμματικής ανάλυσης των συνθετικών προβλημάτων. Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αναπτύσσεται σε δύο ενότητες: την τεχνική και την συνθετική.

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος, η οποία χαρακτηρίζεται τεχνική, μέσω διαλέξεων και tutorials ξεκινά η εκμάθηση του περιβάλλοντος σχεδίασης Grasshopper - Rhinoceros. Σε αυτό το σκέλος οι φοιτήτριες/φοιτητές διδάσκονται βασικές έννοιες προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον και διαδικασίες σχεδίασης μέσω scripting, εμβαθύνοντας σταδιακά σε πιο σύνθετα προβλήματα. Η ανάπτυξη της τεχνικής ενότητας συνοδεύεται από ατομικές εργασίες μικρής χρονικής έκτασης, οι οποίες παραδίδονται μέσω e-class.

Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος, η οποία χαρακτηρίζεται ως συνθετική / σχεδιαστική, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκπονούν συνθετικό θέμα αξιοποιώντας τις ειδικές γνώσεις και τεχνικές που αναπτύχθηκαν στην πρώτη ενότητα. Το συνθετικό θέμα εκπονείται ατομικά ή από φοιτητικές ομάδες 2 ατόμων και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, με ενδιάμεσες παραδόσεις εξέλιξης. Το αντικείμενο σχεδιασμού αφορά το σχεδιασμό ενός παραμετρικού συστήματος το οποίο πηγάζει από συγκεκριμένα έργα και δομές αναφοράς. Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να αναλύσουν και να δημιουργήσουν μέσω του λογισμικού τον αρχιτεκτονικό μηχανισμό που προκύπτει από παρατήρηση, ανάλυση και σύνθεση. Οι ερμηνείες δρουν συμπληρωματικά και στην πορεία του εξαμήνου συσχετίζονται σε ένα ενιαίο σχεδιαστικό επιχείρημα που συνδυάζει την ελεύθερη απτική αντίληψη του πραγματικού χώρου με την ακρίβεια και τον έλεγχο που προσφέρονται στον ψηφιακό χώρο. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας διερευνώνται πιθανές χωρικές εφαρμογές, με στόχο την επίλυση συμβατικών αρχιτεκτονικών προβλημάτων.

Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδεται αναλυτικό τεύχος με περιγραφή του συνθετικού θέματος, καθώς και φυσικό μοντέλο και/ή animation με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της σύνθεσης.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους διδάσκοντες για να υποστηριχθεί θεωρητικά το τεχνικό αντικείμενο του μαθήματος.