Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E212
Διδακτικές Μονάδες 
4

Αντικείµενο και στόχος του µαθήµατος

Ο αστικός σχεδιασµός συχνά αντιµετωπίζεται ως συνοπτική αρχιτεκτονική σε µεγάλη κλίµακα. Η ελλιπής αυτή θεώρηση οδηγεί αναπόφευκτα τον σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου και της πόλης γενικότερα προς αδέξιους χειρισµούς τόσο µε κριτήρια αρχιτεκτονικού, όσο και µε κριτήρια αστικού σχεδιασµού. Το προτεινόµενο «Αστικό Αλφάβητο» θα επιδιώξει να παράσχει εφόδια, εννοιολογικά και σχεδιαστικά, για την αρτιότερη κατανόηση του αστικού φαινοµένου, των παραµέτρων που το πλαισιώνουν και τον περιεκτικότερο σχεδιασµό του αστικού τοπίου. Θα διερευνήσει επιλεγµένες όψεις παλαιότερων και πρόσφατων θεωρητικών και σχεδιαστικών τάσεων και µεθόδων που καθορίζουν τον σύγχρονο αστικό σχεδιασµό. Με τη µορφή λεξικού, απο το α εως το ω και απο το a εως το z, το µάθηµα - θα εντοπίσει και θα αποσαφηνίζει έννοιες και όρους - θα καταγράψει και θα ερµηνεύσει τις κύριες αστικές µορφές όπως συναντώνται στη σχεδιαστική πρακτική Το µάθηµα θα δηµιουργήσει συσχετισµούς µε την µικρότερη και τη µεγαλύτερη κλίµακα σχεδιασµού, αυτήν της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας αντίστοιχα. Θα παρακινήσει τους φοιτητές: - να εντρυφήσουν στη σχέση µεταξύ εννοιών και µορφών του αστικού σχεδιασµού. - να κατανοήσουν την πολυεπίπεδη θεµατολογία του αστικού χώρου. - να οξύνουν την κριτική τους σκέψη όσον αφορά θέµατα του δηµόσιου χώρου - να διαµορφώσουν τις δικές τους απόψεις που θα τους οδηγήσουν σε συνειδητές σχεδιαστικές επιλογές

Ζητούµενα

Απο τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα επιλέξουν το µάθηµα ζητείται η σύνταξη σύντοµης εργασίας µε αντικείµενο τη συγκριτική ανάλυση δύο έργων αστικού σχεδιασµού της επιλογής τους µε βάση τις έννοιες και τα παραδείγµατα που θα εισαχθούν στο µάθηµα. Αντικείµενο της ανάλυσης θα αποτελέσει η κατανόηση των δύο έργων σε σχέση µε (α) τις σύγχρονες αστικές συνιστώσες (β) τη θεωρητική προσέγγιση και τις σχεδιαστικές προθέσεις των δηµιουργών τους και (γ) την προσωπική άποψη και κρίση των φοιτητών και φοιτητριών.