Κωδικός Μαθήματος 
ARC_760A
Διδακτικές Μονάδες 
8

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του αστικού περιβάλλοντος και η επεξεργασία προτάσεων ανάδειξης και βελτίωσης ορισμένων από τα στοιχεία που το συγκροτούν.

Ο τρόπος πρόσληψης και οικειοποίησης του χώρου της Πόλης ιδιαίτερα σε περιοχές που ο δημόσιος χώρος έρχεται σε επαφή με τον ιδιωτικό, και που τα όρια μεταξύ τους είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, εξετάζεται με μια σειρά διαλέξεων και ασκήσεων.

Γίνεται κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος, εντοπίζονται τα υλικά εκείνα που του δίνουν ορισμένο χαρακτήρα, επισημαίνονται οι καθημερινές συμπεριφορές των κατοίκων που του δίνουν υπόσταση, η αντίθετα το καταστρέφουν, και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα μιας επιλεγμένης περιοχής μελέτης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/τριών σε ομάδες.