Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E801
Διδακτικές Μονάδες 
4

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Η κατανόηση και αφομοίωση βασικών θεωρητικών αρχών και τεχνικών της χαρτογραφίας και ειδικότερα της θεματικής χαρτογραφίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), η απόκτηση ικανοποιητικής δεξιότητας στη χρήση επιλεγμένου λογισμικού ΓΣΠ και η εμβάθυνση σε επιλεγμένα θεωρητικά και τεχνικά θέματα της θεματικής χαρτογραφίας είναι ο σκοπός του μαθήματος. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει σειρά από καθ’ έδρας διαλέξεων (θεωρία), πρακτική εξάσκηση με τη χρήση επιλεγμένου λογισμικού και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας.

Τα ΓΣΠ είναι τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν ως βασική διάσταση την αναφορά σε συγκεκριμένο χώρο. Βασικό χαρακτηριστικό των ΓΣΠ είναι ο συνδυασμός χωρικής αναπαράστασης, στατιστικής και άλλης περιγραφικής πληροφορίας. Τα ΓΣΠ περιλαμβάνουν σειρά πληροφοριών που αφορούν στον χώρο και στις δραστηριότητες που επιτελούνται σ' αυτόν. Η έμφαση είναι ισότιμα κατανεμημένη στη χαρτογραφική, ποιοτική και ποσοτική διάσταση. Τα ΓΣΠ έχουν να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο ποικιλόμορφων πληροφοριών που άπτονται των διαφορετικών δραστηριοτήτων που επιτελούνται στο χώρο. Οι τοπογραφικοί χάρτες, οι πινακίδες του Σχεδίου Πόλεως, τα Χωροταξικά Σχέδια, τα πληθυσμιακά δεδομένα, οι χρήσεις γης, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των παραδοσιακών κτιρίων, οι παλαιοί χάρτες αρχείου, τα ιστορικά στοιχεία ανά περιοχή, κλπ, αποτελούν το ετερογενές πλήθος των στοιχείων που τα ΓΣΠ καλούνται να διαχειριστούν. Από τα προηγούμενα γίνεται εμφανές ότι η ανάπτυξη και διαχείριση ενός ΓΣΠ αποτελεί μία διεπιστημονική διαδικασία η οποία διέπεται από τις δικές της αρχές και κανόνες και η οποία αποτελεί το αντικείμενο του μαθήματος. Εμφαση δίνεται στη θεματική χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση.

Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση και υποστήριξη εξειδικευμένης υποχρεωτικής φοιτητικής εργασίας. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, από την έναρξη του μαθήματος, μοιράζεται ενημερωτικό σημείωμα όπου περιγράφεται αναλυτικά η θεματολογία, ο τρόπος εκπόνησης και οι απαιτήσεις της εργασίας. Σημαντικό βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει η συστηματική ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και στις διαδικασίες επιτυχούς και ολοκληρωμένης εκπόνησης της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο eclass του μαθήματος.