Διδακτικές Μονάδες 
4 Η' 2Χ2

ΕΠΙΛΟΓH

H'

2 x ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ